Publikasjon

Tittel Pilotkartlegging av PKD i norske laksevassdrag
Undertittel
Forfattere Forseth, T., Jørgensen , A. & Moe , T.A.
År 2007
Kilde NINA Rapport 259: 12 pp.
ISBN, ISSN 978-82-426-1820-7
Referat

Proliferativ nyresyke (PKD - Proliferativ Kidney Disease) ble påvist i to laksevassdrag i Norge (Åbjøravassdraget og Jølstra) høsten 2006. Regulære PKD utbrudd i Åbjøravassdraget, slik det trolig har vært i perioden 2002-06, er anslått til å kunne redusere smoltproduksjonen med mellom 50 og 75 %. PKD er forårsaket av parasitten Tetracapsuloides bryosalmonae, og det finnes ikke kunnskap om dens utbredelse i norske vassdrag. Det ble derfor startet en pilotundersøkelse av forekomsten av parasitten i laksevassdrag fra Nordland til Rogaland. Parasitten ble funnet i 15 av 18 undersøkte elver, og fordi noen av elvene er del av samme vassdrag forekommer parasitten, med ett unntak (Surna i Møre og Romsdal), i alle undersøkte vassdrag. Undersøkelsen var rettet mot å påvise parasitten (vha. genetiske analyser), og kan ikke si noe om hvor mange vassdrag som hadde sykdomsutbrudd. Det ble imidlertid funnet fisk med sykdomstegn fra andre elver enn de to med påvist utbrudd. De undersøkte vassdragene var ikke et tilfeldig utvalg, men undersøkelsen antyder at parasitten kan finnes i svært mange vassdrag fra sørlige del av Nordland til Rogaland. Sykdomsutbrudd er knyttet til høye vanntemperaturer (spesielt over 15 °C). Vassdragsreguleringer som medfører økt vanntemperatur (særlig ved bortføring av vann), og den generelle klimautviklingen, gjør at utbrudd kan komme i mange vassdrag. Det er viktig for forvaltning av fiskebestandene at det skaffes en oversikt over problemet, og det er et stort kunnskapsbehov om parasitten og dens verter (fisk og mosdyr).
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Mattilsynet.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no