Publikasjon

Tittel Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2007
Undertittel
Forfattere Brøseth, H., Odden, J. & Linnell, John D.C.
År 2007
Kilde NINA Rapport 271: 19 pp.
ISBN, ISSN 978-82-426-1833-7
Referat

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr overvåker i dag bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge bl.a. gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). Årlig gjøres en beregning av minimum antall familiegrupper før jakt ut fra alle dokumenterte og antatt sikre observasjoner av familiegrupper (spor, synsobservasjoner og døde unger). Overvåking av gaupe i Norge er basert på en betydelig lokal medvirkning. Registreringene blir i all hovedsak gjort av lokale folk på snøføre og rapportert inn til Statens naturoppsyn (SNO), hvor rovviltansvarlige i SNO foretar feltkontroller. Beregningene av minimum antall familiegrupper gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia. I denne rapporten presenterer vi minimum antall familiegrupper og bestandsstørrelse for gaupe i Norge før jakt i 2007. Overvåkingsresultatene i 2007 vurderes opp i mot tilsvarende bestandsdata for gaupe i perioden 1996-2006. På landsbasis har det vært en 11-14 % økning i antall familiegrupper av gaupe fra 2006 til 2007. Før jakt i 2007 var det registrert minimum 69-74 familiegrupper. Dette tilsvarer en beregnet minimum totalbestand på 409-439 dyr. Det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ynglinger av gaupe, fastsatt av Stortinget i 2004, er nådd i inneværende sesong. For å analysere bestandsutviklingen i minimum antall familiegrupper før jakt i ulike deler av landet i perioden 1996-2007 har vi tatt utgangspunkt i de åtte forvaltningsregionene som ble vedtatt av Stortinget i 2004. I sju av de åtte regionene er antallet familiegrupper i år det samme som eller høyere enn i 2006. I region 1 (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest- Agder) ble det i år som i fjor registrert en familiegruppe i Luster. I 2006 var det første gang siden 1999 at det ble registrert familiegruppe i denne regionen. I region 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold) ble det i år registrert 13,5 familiegrupper som er det samme som i 2006. I region 3 (Oppland) ble i år registrert 6,5 familiegrupper sammenliknet med 5 i 2006. I region 4 (Østfold, Oslo og Akershus) ble det i år registrert 6,5 familiegrupper sammenliknet med 6 i 2006. I region 5 (Hedmark) ble det i år registrert 11,5 familiegrupper sammenliknet med 10,5 i 2006. I region 6 (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) ble det i år registrert 15 familiegrupper sammenliknet med 17 i 2006. I region 7 (Nordland) ble det i år registrert 8 familiegrupper sammenliknet med 6,5 i 2006. I region 8 (Troms og Finnmark) ble det i år registrert 12 familiegrupper sammenliknet med 5,5 i 2006.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no