Publikasjon

Tittel Trafikksikkerhet og fragmenteringseffekter i forbindelse med det norske riks- og fylkesvegnettet
Undertittel Forslag til etterundersøkelser av viltrelaterte tiltak utført av Statens vegvesen
Forfattere May, R., Stokke, S. & Sakshaug , K.
År 2007
Kilde NINA Rapport 276: 44 pp.
ISBN, ISSN 978-82-426-1838-2
Referat

det i de siste desennier blitt økt fokus på de negative effektene som vegsystemer medfører. Tungtransport og private biler har i dag en betydelig påvirkning på miljøet i form av støy, for-urensing, trafikkulykker, fragmentering av dyrs leveområder og økologiprosessforstyrrelser. Statens vegvesen har på grunn av dette gjennomført en rekke typer av vilttiltak langs det statli-ge vegnettet i de siste 10–15 årene. Noen av disse tiltakene er kostbare (5–15 mill kr), for ek-sempel over- og underganger for vilt, og flere av dem krever tilsyn og vedlikehold. Imidlertid er virkningen av disse tiltakene kun sporadisk undersøkt. Statens vegvesen Vegdirektoratet øns-ker derfor å evaluere et utvalg av disse tiltakene for å finne ut hvorvidt de fungerer etter inten-sjonene, og for finne fram til de mest kostnadsoptimale løsningene. Hensikten med dette prosjektet har vært: 1) få en oversikt over aktuelle vilttiltak tilknyttet riks- og fylkesvegnettet i Norge; 2) utarbeide forslag til tiltak som skal inngå i etterundersøkelsene; 3) hente inn nødvendig bakgrunnsinformasjon om utvalgte tiltak; og 4) gi en metodebeskrivelse av utvalgte tiltak. I tilegg har vi beskrevet hvordan evalueringene kan integreres med pågående forskning/undersøkelser og hvordan studenter fra ulike studietrinn kan involveres. For å få en oversikt over eksisterende vilttiltak som er utført i distriktene har vi anvendt to til-nærminger. Flere søk er blitt gjort i nasjonal vegdatabank (NVDB) for å få ut informasjon som er registrert vedrørende vilttiltak. Ettersom denne basen ikke er fullstendig, ble det i tillegg sendt ut et spørreskjema til alle distriktskontorene hvor det ble spurt etter utførte tiltak, en per-sonlig vurdering av effekten av ulike tiltak, hvorvidt evalueringer var utført og hvilke tiltak de mente ville bli aktuelle i framtiden (vedlegg 1). Oversikten over utførte tiltak, fordelt mellom tra-fikksikkerhets- og defragmenteringsrelaterte tiltak, er presentert i vedlegg 2. Utvalgte tiltak er basert på oversikten av tiltak langs vegnettet og vektet i forhold til formålstje-nelighet, artsgruppe, konfliktnivå, anvendbarhet og kostnadseffektivitet. Følgende tiltak anbefa-les for en videre evaluering: 1) Trafikksikkerhetstiltak: Siktrydding, viltgjerder, foring av hjorte-vilt, skilting, midtdelere og informasjon. 2) Defragmenteringstiltak: Kombinerte overganger for vilt/landbruk/friluftsliv, kombinerte underganger for vilt/landbruk/friluftsliv, større overganger for vilt, nedtaking av brøytekanter, kulverter/rør (vannledere) med repos/naturlig elvebredde, samt viltsluser og belysning/detektorer. I forslaget er metodiske tilnærminger, analyseforslag og hypoteser beskre-vet for de utvalgte tiltakene. Mulighetene for å innlemme studenter på ulike studietrinn, inklusive doktorgradsnivå, er vektlagt og beskrevet i henhold til hvilke studienivå de enkelte tiltaksevaluering-ene høver for. Videre fremheves viktigheten av å opprette en god synergi med allerede pågående prosjekter for å sikre datatilgangen, samt optimalisere kvaliteten og kostnadseffektiviteten. Dette gjelder spesielt der man er avhengig av kontinuerlige og presise GPS-dyreposisjoner, eventuelt DNA-materiale, for å oppnå en god evaluering av problemstillingen. Dette krever at man har etablert samarbeid med ulike forsknings- og undervisningsinstitusjoner som kan supplere studenter på alle studietrinn. På denne måten sikres en god faglig tyngde og gode muligheter for supplerende finan-siering av prosjekter. Forslaget tilrår derfor en sentral koordinering av de ulike del-evalueringene slik at man ikke splitter opp det faglige ansvaret mellom ulike aktører og derved risikerer en svek-king av den helhetlige vitenskapelige kvaliteten og anvendbarheten av resultatene.
Oppdragsgiver Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no