Publikasjon

Tittel SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2006
Undertittel
Forfattere Anker-Nilssen, T., Barrett , R.T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen , H., Strøm , H., Systad, G.H. & Tveraa, T.
År 2007
Kilde NINA Rapport 249: 63 pp. Norwegian Institute for Nature Research (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1809-2
Referat

Dette er den andre årsrapporten fra SEAPOP-programmet som startet i 2005. I 2006 kom programmets arbeid opp på nær full skala i området Lofoten-Barentshavet, men det er tilrettelagt for implementering på nasjonalt nivå i løpet av få år. Rapporten er inndelt i tre hovedseksjoner. Den første gir et mer detaljert sammendrag (Executive summary), den neste presenterer fem utvalgte høydepunkter fra undersøkelsene i 2006, mens den siste omfatter rapporter fra hvert av de øvrige prosjektene i programmet dette året. Programmet spenner svært vidt, og med omkring 20 ulike aktiviteter gående parallelt er det ikke rom for å trekke fram enkeltresultater i denne korte oppsummeringen. Hovedinnsatsen er imidlertid rettet mot kartlegging og overvåking. Den tyngste aktiviteten er å opparbeide lange tidsserier for antallsutvikling, reproduksjon, overlevelse og diett til et økologisk og geografisk utvalg av hekkebestander. Dataseriene blir sammenholdt og analysert i forhold til ulike miljøfaktorer for å belyse årsakene til de bestandsendringene som dokumenteres og muliggjøre pålitelige prognoser for bestandenes videre utvikling. Dette arbeidet foregår på en serie av nøkkellokaliteter fra nord til sør: Spitsbergen, Bjørnøya, Hornøya, Hjelmsøya, Grindøya, Anda og Røst. Flere tilsvarende lokaliteter vil bli opprettet lenger sør når programmet utvides til nasjonal skala. Kartleggingen av de ulike artenes utbredelse foregår både på kysten og i åpent hav. For å balansere bruken av ressurser mot minstekrav til dataenes gyldighet, dekkes områdene langs kysten etter et rullerende prinsipp hvor alle områder i løpet av ti år kartlegges én gang i hver sesong (hekke-, myte-/høst-, vinter- og vårperiode). En habitatmodell som predikerer utbredelse for kystnære sjøfugler er også utviklet. I åpent hav er hovedvekt lagt på å modellere utbredelsen til ulike årstider basert på analyser av data som avdekker viktige sammenhenger mellom ulike sjøfuglforekomster, oseanografiske faktorer og fordeling av ulike byttedyr. Disse dataene er innsamlet i et tverrfaglig samarbeid med Havforskningsinstituttets økosystemtokt.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no