Publikasjon

Tittel Habitat modelling - A tool for managing landscapes?
Undertittel Report from a workshop held in Sunnersta, Sweden, 14-17 February 2006
Forfattere Brainerd, Scott M., Kastdalen , L. & Seiler , A. (eds.)
År 2007
Kilde NINA Rapport 195: 81 pp. Norwegian institute for nature research (NINA) , Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1755-2
Referat

En bærekraftig forvaltning av landskapet forutsetter metoder som hjelper med vurdering av forandringer i biotoper, bruk av utmark, infrastruktur og bebyggelse. Forskjellige utviklingsscenarier må kunne sammenlignes med hensyn til deres betydning for bl. a. biologisk mangfold. Habitatmodeller, bygd på empiriske data og/eller på ekspertkunnskap, gir oss disse mulighetene. Ulike typer av habitatmodeller er tilgjengelige, og modellering har allerede fått en bred anvendelse i økologisk forskning. Derimot er slike modeller lite brukt i arbeidet med fysisk planlegging og regional forvaltning. Det norske SatNat-programmet og det svenske Mistra-programmet INCLUDE organiserte et arbeidsmøte som omhandlet anvendt landskapsanalyse og habitatmodellering den 14.–17. februar 2006 på Sunnersta Herrgård i Uppsala, Sverige. På dette møte diskuterte 23 eksperter fra Norge og Sverige ulike spørsmål vedrørende praktisk bruk og tekniske tilnærminger i analyser av habitatmodeller. En viktig konklusjon fra møtet er at dialogen mellom forskere og brukere må forsterkes vesentlig. Forskere trenger bedre forståelse for brukernes behov, mens brukerne trenger økt kunnskap om muligheter og begrensninger i modelleringsverktøy. Kvalitetssikring og validering av modeller bør være åpenbare krav. Tilgjengeligheten av relevante bakgrunnsdata må forbedres ytterligere. Mens økt tilgang til digitale fly- og satellittbilder og forbedrede analysemetoder har ledet til betydelig bedre landskapsinformasjon, er de biologiske dataene og parametrene som skal inkluderes i modellene, ofte ufullstendige eller ukjente. Internettbaserte meta-databaser kan bidra til å gi et overblikk over eksisterende data. I utviklingen av anvendbare verktøy for landskapsforvaltning kan de biologiske modellene også kombineres med økonomiske og human- økologiske modeller. Deltagerne på arbeidsmøtet anbefaler derfor en tverrvitenskaplig seminarserie om landskapsmodellering. Scott M. Brainerd, NINA, Gaustadalléen 21, NO-0349 Oslo, Norway (scott.brainerd@nina.no) Leif Kastdalen, Norwegian Space Agency, PO Box 113 Skøyen, NO-0212 Oslo, Norway (lkastdalen@ online.no) Andreas Seiler, SLU Grimsö, Grimsö forskningstation, SE-730 91 Riddarhyttan, Sweden (andreas.seiler@nvb.slu.se)
Oppdragsgiver Norsk Romsenter (SATNAT).

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no