Publikasjon

Tittel Vurdering av viktig edel-løvskogslokaliteter med rødlistearter ved Sørsvann, Arendal kommune: Konsekvenser av planlagte boligtomter.
Undertittel
Forfattere Brandrud, T.E.
År 2001
Kilde NINA Notat : . Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
ISBN, ISSN 82-426- 0802-3115

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no