Publikasjon

Tittel Overvåking av palsmyr. Førstegangsundersøkelse i Goahteluoppal, Vest-Finnmark 2006
Undertittel
Forfattere Hofgaard, A.
År 2007
Kilde NINA Rapport 257: 33 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1817-7 1504-3312
Referat

Overvåking av palsmyr er et nasjonalt overvåkingsprosjekt initiert av Direktoratet for naturfor-valtning, med oppstart i 2004. Prosjektet omfatter i alt fem utvalgte overvåkningsområder fra Finnmark i nord til Dovre i sør. I denne rapporten presenteres resultater fra førstegangsunder-søkelse i Goahteluoppal, Vest-Finnmark, som er det tredje etablerte overvåkingsområdet innen prosjektet. Rapporten presenterer en kortfattet bakgrunn for behovet for overvåking av palsmyr; relevante klimadata for Goahteluoppal; overvåkingsmetoder; og valg av delområder for detaljanalyser av palsformasjoner, markslagsfordeling, teledybde og vegetasjonsfordeling. De valgte delområdene representerer myrområdets typiske palsformasjoner med palsplatåer, kuppelpalser, dammer og erosjonsområder. Innen hvert delområde er det registrert posisjoner (GPS) og gjort detaljanalyser langs syv permanente analyselinjer. Posisjonene er registrert for frAmtidige reanalyser og for analyser av storskalaforandringer ved hjelp av flybildeanalyser. Resultatene fra linjeanalysene er presentert i tabeller og figurer som visualiserer småskalafor-delingen av markslag (10 variabler), bunnsjikt (6 variabler), feltsjikt (8 variabler), busksjikt (3 variabler), teledybde samt frekvens av torvsprekker og høyde. Analyselinjene er fotodokumen-tert og posisjonsregistrert med GPS for framtidige reanalyser hvert femte år. Det finnes flybil-der for området fra 1958 og 2003. En sammenligning av markslagsfordelingen innen myrene over denne 45-årsperioden viser til tydelige forandringer. Spesielt i de våteste myrområdene har arealet med pals minket og våte myrområder økt. Forandringene har klimatiske årsaker og da trolig fremst endringer i nedbørsregime (økt nedbør siden begynnelsen av 1900-tallet). Nes-te analyse av området er planlagt til 2011.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no