Publikasjon

Tittel Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2007
Undertittel
Forfattere Brøseth, H. & Andersen, R.
År 2007
Kilde NINA Rapport 295: 20 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1857-3
Referat

I år ble det påvist 51 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Sammenlignet med 2006 er det en reduksjon på seks ynglinger på landsbasis. Ser vi på det nasjonale bestandses-timatet basert på minimum antall ynglinger i de tre siste år så er det en liten økning fra 354 voksendyr i 2006 til 362 i 2007. Alle rovviltregionene ligger over det nasjonale bestandsmålet for regionen i forhold til antall ynglinger av jerv. Utviklingen av antall ynglinger i de ulike rovviltregionene viser at det er i region 5 og 7 vi ser de største endringene sammenlignet med fjoråret. I begge disse regionene er det en 50-60% re-duksjon i antall ynglinger sammenlignet med 2006. I de andre regionene er antallet ynglinger uendret eller det er en liten økning i forhold til i fjor. Bestandsestimatene for region 5 og 7 viser en reduksjon på 5-15 voksne individer sammenlig-net med estimatet basert på antall ynglinger i perioden 2004-2006. Bestandsestimatet basert på antall ynglinger de tre siste årene for region 8 indikerer en bestandsøkning på 20-25 dyr i denne regionen. Det ble registrert 16 ynglinger i Sør-Norge i år. Dette er fem ynglinger mindre enn det man re-gistrerte i Sør-Norge i fjor og 10 færre enn toppåret i 2004 hvor det ble registrert 26 ynglinger. Det er en synkende tendens i antallet ynglinger i Sør-Norge de fire siste årene.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no