Publikasjon

Tittel Hubro på Sleneset og vindkraft
Undertittel
Forfattere Jacobsen, K.-O. & Røv, N.
År 2007
Kilde NINA Rapport 264: 33 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
ISBN, ISSN 978-82-426-1826-9
Referat

Lurøy kommune er sannsynligvis det viktigste kjerneområdet i Norge for den direkte truete hubroen. Planområdet på Sleneset er det området i Lurøy kommune som har den mest stabile og produktive hubrobestanden, og tettheten av hekkebestanden her (9-14 par) er den høyeste som er rapportert fra Europa. Det er svært mangelfull kunnskap om hubro og vindkraft, men det er dokumentert vindmølledrepte hubroer i både Tyskland, Spania, Sverige og USA. Man kan imidlertid ikke umiddelbart overføre erfaringene til Sleneset, der det planlegges vindturbiner med stor høyde over bakken. Dette er i utgangspunktet over den flygehøyden som hubroen hovedsakelig beveger seg i, men arten bruker også det høyere luftrommet til en viss grad. Det vil derfor være umulig å forutsi omfang og frekvensen av kollisjoner ved en eventuell vindkraftutbygging på Sleneset. Hubroer vil muligens fortsette å holde til i planområdet, men det vil kunne bli en økt dødelighet på grunn av kollisjoner (voksne og ungfugler). Det er imidlertid de samlede tekniske inngrepene, habitatødeleggelsene og forstyrrelsene som sannsynligvis vil medføre størst negativ påvirkning. Området vil sannsynligvis bli lite attraktiv for både hubro og dens byttedyr etter en utbygging. Forstyrrelser og nedgang i tilgangen til byttedyr vil sannsynligvis også medføre en nedgang i hekkesuksessen, og dermed også påvirke populasjonen negativt.
Oppdragsgiver Nord-Norsk Vindkraft AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no