Publikasjon

Tittel Terrengtilpasning og restaurering ved opprusting av anleggsveg til Elgsjøen, Oppdal kommune
Undertittel
Forfattere Hagen, D. & Erikstad, L.
År 2007
Kilde NINA Rapport 303: 30 pp.
ISBN, ISSN
Referat

Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) søkte i 2004 om tillatelse til bygging av en 2 km lang anleggsveg langs et eksisterende kjørespor fra Bekkelægret inn til Elgsjøen i Oppdal kommu-ne. Elgsjøen er regulert og eksisterende dam ble tatt i bruk i 1914. Elgsjøen ligger i Knutshø land-skapsvernområde. I følge GLB vil fortsatt regulering etter dagens praksis kreve rehabilitering av dammen og etablering av anleggsveg inn til dammen. Direktoratet for naturforvaltning mener at dette vil være i strid med verneforskriften for Knutshø landskapsvernområde, men har åpnet for at det kan vurderes en løsning med en veg som benyttes i anleggsperioden, og der terrenget deretter restaureres og revegeteres. GLB har bedt NINA å utrede terrengtilpasning og restaurering for en anleggsveg med et permanent bærelag som skal bli liggende under ei restaurert terrengoverflate etter avsluttet anleggsperiode. Den sentrale problemstillingen er hvorvidt det er mulig å etablere en anleggsveg på en måte som er innenfor det akseptable av arealinngrep i landskapsvernområdet. Spørsmålet om hva som er ak-septabelt av inngrep innen landskapsvernområdet er det forvaltningsmyndigheten som har kompe-tanse til å avgjøre. Denne utredningens oppgave har vært å vurdere traséer og avbøtende tiltak for å konkretisere et mest mulig skånsomt alternativ. Utgangspunktet for vurderingene har vært kob-linger mellom konkrete rammer fra oppdragsgiver og fra vernemyndighetene, i tillegg til sårbarhets-vurderinger i forhold til biologi og geologi. Basert på eksisterende kunnskap, kart og bildemateriale og feltbefaringer er det utarbeidet et for-slag til hvordan en anleggsveg kan etableres med minst mulig negative effekter på vegetasjon, geo-logi og landskap og hvilken av de aktuelle traséene som synes best egnet. Traséen og alternative-ne er delt i segmenter. Alle segmentene er fotografert og det følger kort beskrivelse av vegetasjon i sideterreng, jordstruktur/ bærelag og status for vegetasjon i kjøresporet eller den planlagte traséen. Det er gjort en vurdering av hvordan området påvirkes av tiltaket og hvilke avbøtende eller restaure-rende tiltak som er relevante for hvert segment. De største utfordringene ved tiltaket er å unngå store inngrep i bratt terreng i området rett over Bek-kelægret, og rapporten vurderer traséalternativ 3 (Figur 3) som det beste traséalternativet for å mi-nimere skadeomfang. Langs de kritiske segmentene av dette alternativet bør det i tilfelle legges inn ekstra innsats for å hindre utilsiktede virkninger. Avbøtende tiltak skal både hindre unødige inngrep i anleggsfasen, samt legge grunnlaget for vellykket tilbakeføring og etablering av nytt vegetasjons-dekke over det permanente bærelaget. Viktige avbøtende tiltak vil være: senke bærelag, minimere vegbredden, utnytte jord og vegetasjon i kjøresporet som ressurs og etablere gode rutiner for mel-lomlagring og tilbakeføring, minimere tykkelsen på bærelaget, vurdere å fjerne bærelaget på korte strekninger, unngå inngrep i sideterreng og bruk av entreprenører med spesialkompetanse på res-taurering av fjellterreng.
Oppdragsgiver Glommens og Laagens brukseierforening (GLB).

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no