Publikasjon

Tittel Utvinning av rutil i Engebøfjellet, Naustdal kommune
Undertittel Scopingseminar for konsekvensutredning, Førde 24.-27. september 2007
Forfattere Thomassen, J. & Skei , J.
År 2007
Kilde NINA Rapport 296: 86 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1858-0
Referat

Thomassen, J. & Skei, J. 2007. Utvinning av rutil (TiO2) i Engebøfjellet, Naustdal kommune. Scopingseminar for konsekvensutredning, Førde 24. – 27. september 2007. - NINA Rapport 296. 86 s. Nordic Mining ASA (tiltakshaver) har fått overdragelseskonsesjon fra Nærings- og Handelsdepartementet (NHD) for å starte planleggingen av utvinning av rutil i Engebøfjellet i Naustdal kommune i januar 2007. Tiltaket er KU-pliktig etter bestemmelsene i Plan- og bygningsloven, jfr. Vedlegg I, §2 d i forskriften. Beslutningsrelevansen i en KU står sentralt og det er derfor viktig å fokusere på de tema og problemstillinger som er viktigst for å kunne fatte riktige beslutninger. En slik målfokusering kalles scoping. Formålet med scopingen er å velge, ut fra et stort spekter av mulige tema og problemstillinger, et begrenset antall emner som KU skal konsentrere seg om. Som en start på KU-prosessen for utvinning av rutil i Engebøfjellet ble det gjennomført et scopingseminar i Førde 24. – 27. september 2007. Seminaret ble gjennomført etter AEAM (Adaptive Environmental Assessment and Management)-metoden. Deltakerne på scopingseminaret var alle ressurspersoner og/eller interessenter i en eller annen sammenheng i forbindelse med planene om utvinning av rutil i Engebøfjellet: Berørte grunneiere, NGO, offentlig forvaltning og forskning, tiltakshaver og Naustdal kommune som ansvarlig myndighet. Kunnskapsgrunnlaget på seminaret var en beskrivelse av tiltaket, høringsuttalelser til planprogrammet, oppsummering av eksisterende informasjon fra området og deltakernes kunnskap. Med bruk av AEAM-metoden ble en rekke mulige påvirkningsfaktorer fra tiltaket identifisert av deltakerne på seminaret. Tolv fokustema (Verdsatte Økosystem Komponenter, VØKer) ble prioritert, og det ble utarbeidet årsak-virkningskart for alle VØKene. Et sett med virkningshypoteser ble utarbeidet for hver VØK sammen med anbefalinger om forskning, registreringer og undersøkelser, avbøtende tiltak og andre forvaltningsmessige tiltak. Resultatene fra scopingseminaret danner grunnlaget for utredningsprogrammet for KU. Tiltaket kan komme til å utløse utbedring av vei fra Naustdal og framføring av kraftlinje til Engebø. Disse tiltakene vil kreve egne behandlinger og inngår ikke i KU arbeidet for rutilutvinning i Engebøfjellet.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no