Publikasjon

Tittel Reetablering av villreintrekk over Aursjømagasinet, Lesja og Nesset kommuner
Undertittel Et kunnskapsgrunnlag
Forfattere Bevanger, K., Jordhøy, P., Reimers , E. & Strand, O.
År 2007
Kilde NINA Rapport 266: 60 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1828-3
Referat

Statkraft Energi A/S har på bakgrunn av innspill i tilknyting til revisjonsdokumentet vedrørende Aurautbyggingen, initiert et utredningsarbeid som skal klarlegge forutsetningene for konkrete viltfremmende tiltak i form av en terskel ved Gåsbuosen i Aursjømagasinet for å bedre mulighetene for utveksling av dyr mellom nord og sør (Øst- og Vestområdet). Rapporten gjør rede for - på bakgrunn av historisk og nåtidig kunnskap - hvordan reinen benytter Snøhettaområdet i tid og rom. Endringer av villreintrekket mellom Øst- og Vestområdet i Snøhetta antas særlig å ha bakgrunn i etablering av barrierer samt store fluktuasjoner i antall rein. I løpet av de siste 50 årene har det også skjedd betydelige endringer i menneskelig påvirkning av Snøhettaområdet. Årsakene til at reinen har redusert bruken av enkelte områder og at noen gamle trekkpassasjer har gått ut av bruk er derfor flere, og mulig samvirkende faktorer. Ved å bygge kunstige, smale landtunger (terskelarmer) fra hver side ved Gåsbuosen, vil det kunne motivere for ny trekktradisjon på sikt. En optimal løsning vil være å binde sammen de to terskelarmene med en overgang som ligger over HRV (856 moh.). En slik løsning antas å gi størst insitament for dyrene til å trekke over dalføret også om høsten når bukkene farter mye under brunsten og under høsttrekket for øvrig. Under vårtrekket er magasinet sjelden fullt og med tanke på tilrettelegging kun for denne perioden (trekk vår og forsommer), vil det være kanskje være tilstrekkelig med terskelarmer som ligger under HRV, f.eks. på 853 moh. På bakgrunn av foreløpige beregninger vil små justeringer av terskelens beliggenhet, bredde og høyde kunne gi store utslag i forhold til massebehov det er snakk om. Ved å ta utgangspunkt i en terskel der toppen ligger over HRV indikerer svært foreløpige beregninger et massebehov på nordsiden som ligger i størrelsesorden 75 000 m3 og på sørsiden 100 000-125 000 m3. Totalt kostnadsoverslag for 200 000 m3 blir 20-30 mill. kr avhengig av om massene hentes lokalt eller tas fra steinbrudd. Et alternaiv med terskel på 853 moh. vil ha et massebehov i størrelsesorden 30 000- 35 000 m3, noe som reduserer kostnadene til 4-6 mill. kr. Ut fra en generell betraktning synes det ikke å være spesielle forhold som tilsier at prosjektet rent teknisk ikke vil være gjennomførbart. Når effektene av en eventuell terskel i forhold til rein skal evalueres, er det viktig samtidig å se på effekter av andre forstyrrende elementer. Disse ”andre forstyrrende elementene” kan ha avgjørende betydning for hvilken barrierereduserende effekt det eventuelt kan være å bygge en terskel. En hovedkonklusjon er at den potensielle barrierereduserende effekten av en terskel ved Gåsbuosen for villrein er noe usikker, og at den vil være avhengig av flere faktorer og at det samtidig må tas i bruk andre reguleringsverktøy som kontrollerer øvrige aktiviteter som kan skape unnvikelseseffekter hos reinen. Det finnes generelt lite kunnskap om i hvilken utstrekning det er mulig å reetablere gamle villreintrekk som har gått ut av bruk som følge av naturinngrep eller menneskelig forstyrrelse, og få studier har analysert effekter på reinbestander både før, under og etter naturinngrep. Det foreslås derfor at det settes i gang et større, integrert undersøkelsesopplegg der flere aktører bidrar med finansiering for å fremskaffe data om reinens bevegelsesmønster både i tilknytning til Aursjøen og andre deler av Snøhettaområdet. Ut fra en kost- /nyttebetraktning vil det være langt mer lønnsomt enn et prosjekt som isolert ser på Aursjøområdet. Ettersom effekter av en eventuell terskeletablering også må fanges opp, betyr det at et slikt prosjekt bør ha en tidshorisont på minimum 6 år.
Oppdragsgiver Statkraft Energi AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no