Publikasjon

Tittel Registreringer av våtmarksfugl i Vegavatn, Sørreisa kommune -2006-2007
Undertittel Konsekvenser etter vannverksutbygging
Forfattere Jacobsen, K.-O.
År 2007
Kilde NINA Rapport 300: 19 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
ISBN, ISSN 978-82-426-1862-7
Referat

Vegavatnet i Sørreisa kommune ble ferdigutbygd som vannverk i 2005. Utbyggingen innebar bygging av en terskel i utløpet som gir muligheten til en regulering av vannstanden innenfor 46 cm mellom høyeste og laveste vannstand. Reguleringen vil imidlertid ifølge tiltakshaver følge en tilnærmet naturlig vannstandsrytme, hvor den høyeste vannstanden er under vårflommen. Dette vil derfor sannsynligvis ha liten effekt på bestanden av våtmarksfugler. Hekkefunn av storlom, fiskemåse, makrellterne, siland og sannsynligvis toppand, tyder på at holmene også etter reguleringen fungerer som hekkelokaliteter for disse artene. Vi kan ikke si noe om eventuelle bestandsendringer siden det mangler systematiske registreringer før inngrepet.
Oppdragsgiver Sørreisa kommune.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no