Publikasjon

Tittel Tromsø fritidspark - Breiviknes
Undertittel Konsekvensutredning, deltema zoologi
Forfattere Jacobsen, K.-O. & Johnsen , T.V.
År 2007
Kilde NINA Rapport 299: 23 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
ISBN, ISSN 978-82-426-1861-0
Referat

I forbindelse med Areal + AS sitt arbeid med reguleringsplan for Tromsø fritidspark, Breiviknes i Tromsø kommune, fikk NINA i oppdrag å utrede konsekvensene for terrestrisk fauna. Det er registrert 25 fuglearter og 7 pattedyrarter i planområdet, hvorav seks er rødlistearter. Området har sannsynligvis ingen viktig funksjon for rødlisteartene, og faunaen i planområdet vurderes å være av liten - middels verdi. Den terrestriske faunaen i Sandbukta naturreservat vurderes å være av middels verdi. Samlet vurderes verneverdiene i plan- og influensområdet til middels. Mange av de artene som man i dag finner i skogen og på myrene i planområdet, vil miste sine leveområder ved en utbygging av Breiviknes. En del vil imidlertid kunne holde til i de lommer av leveområder som vil være igjen. Det er sannsynlig med en markert økning i ferdsel i Sandvika naturreservat, noe som vil kunne medføre forstyrrelser overfor fuglelivet her. Den planlagte utbyggingen kommer imidlertid ikke i direkte konflikt med noen viktige lokaliteter for rødlistearter eller andre viktige zoologiske forekomster. Det er gitt forslag til avbøtende tiltak som vil kunne minske de negative konsekvensene noe.
Oppdragsgiver Areal + AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no