Publikasjon

Tittel Laks og vannkvalitet i Otra, 1990–2006
Undertittel
Forfattere Kroglund , F., Høgberge , R., Hindar, K. & Østborg, G.M.
År 2008
Kilde NINA Rapport 326: 52 pp + append. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1890-0
Referat

Laksebestanden i Otra var utryddet frem til starten av 1990-tallet. Som følge av at industriutslippene ble sanert i 1995 og at belastningene knyttet til sur nedbør er redusert, ble vannkvaliteten endret fra å være kronisk sur til å bli episodisk sur. Mot slutten av 1990-tallet ble det påvist økende mengder laksunger i elva, men lav tetthet av eldre laksunger tydet på at forsuringsepisoder kunne redusere overlevelsen av laksunger fra første leveår (0+) til smolt. Utover 2000-tallet økte laksefangstene. Det var usikkert om denne økningen skyltes egenprodusert laks eller om fangsten skyldtes laks produsert i andre vassdrag. I denne rapporten vurderer vi egenproduksjonen til laks ut fra vannkjemi på 1990- og 2000-tallet. Genetiske analyser av laks (voksen og parr) fanget i Otra og i naboelver benyttes for å vurdere hvor denne er hjemmehørende. Det forventes ikke lengre større, negative effekter på smoltproduksjon. Utviklingen i vannkjemi frem mot 2002 er positiv. Til tross for denne positive utviklingen, er vannkvaliteten fortsatt marginal i perioder. Episodenes intensitet kan forsterkes av vassdragsreguleringene. Ut fra utviklingen i langtransportert forurensning forventes det ikke vesentlig økt forbedring i vannkjemi fremover. Den tilsynelatende negative trenden som observeres i kjemi i 2006 kan heller forsterkes, og bli til hinder for fortsatt utvikling av en levedyktig laksebestand i Otra. Mens det tidligere ble argumentert for tiltak ut fra et ønske om å etablere en bestand, er tiltaksbehovet i dag redusert og mer knyttet til å sikre smoltproduksjon og smoltkvalitet. Våre undersøkelser viser at laks fanget i Otra de siste 10 årene er genetisk forskjellig fra laks fanget i Otra i 1935. Den opprinnelige laksebestanden er utryddet. Voksen laks fanget på slutten av 1990-tallet var sannsynligvis i stor grad avkom av laks produsert i andre vassdrag enn Otra. Den første sterke årsklassen i laksefangstene i Otra, laks med klekkeår 1998 som kom inn i fangstene fra 2001, ser delvis ut til å være rekruttert i andre vassdrag. Utover 2000-tallet indikerte den genetiske sammensetningen at voksen laks fanget i Otra med økende sannsynlighet hadde foreldre som gytte i Otra. Årsklasser av laks med klekkeår fra og med 2001 ser ut til å være dominert (>55 %) av egenrekruttert laks.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Krypsivfondet i Otra.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no