Publikasjon

Tittel Vurdering av elgbestandens utvikling i Lødingen på bakgrunn av sett elg og jaktstatistikk for perioden 1988-2007
Undertittel
Forfattere Rolandsen, C.M. & Solberg, E.J.
År 2008
Kilde NINA Rapport 330: 13 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1894-8
Referat

Denne rapporten gir en kort gjennomgang av sett elg-data og jaktstatistikken for Lødingen kommune for perioden 1988-2007. Elgbestanden i Lødingen har trolig vokst i perioden 1988- 1996. Etter 1996 synes bestandsstørrelsen å ha vært mer stabil, men sannsynligvis fremdeles hatt en svak vekst fram til 2007. Under elgjakta i 2007 ble det felt 55 elger i Lødingen, noe som er mer enn i noe år tidligere. I de foregående 7 årene (2000-2006) var den årlige avskytingen relativt stabil, i underkant av 50 elg pr år. Et jaktuttak på 55 elg synes å være svært nærme det høstbare overskuddet som produseres hvert år, men kan muligens økes noe uten at bestanden synker. Dette vil også være avhengig av årlige variasjoner i kalveproduksjon og migrasjon inn og ut av bestanden. Alt i alt fremstår elgbestanden i Lødingen som relativt stabil med tanke på bestandstørrelse og jaktuttak. Elgbestanden er for øvrig i svært god kondisjon (høye slaktevekter) og med høy tilvekstrate (høy kalveproduksjon og antatt lav dødelighet utenom jakt) sammenlignet med de fleste områder i Norge. Dette gjør at elgbestanden i Lødingen er robust i forhold til overbeskatning - med mindre beskatningen fokuseres mot de mest produktive kyrne. For optimal forvaltning av elgen i området anbefales det systematisk innsamling av slaktevektdata (veid med vekt), sett elg-data og beitetakseringer.
Oppdragsgiver Lødingen kommune.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no