Publikasjon

Tittel Verma kraftverk
Undertittel Konsekvenser knyttet til planer for nytt kraftverk i Verma
Forfattere Erikstad, L., Andersen, O., Halvorsen, G., Reitan, O., Risan, T. & Stabbetorp, O.E.
År 2008
Kilde NINA Rapport 357: 55 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
ISBN, ISSN 978-82-426-1921-1
Referat

Denne rapporten består av tre deler som hver for seg er knyttet til tre ulike stadier i arbeidet med konsekvensanalyse for tiltak knyttet til planene for opprusting av eksisterende Verma kraftverk. Det er alternativ beskrevet i del 3 som er aktuelle per 1/1 2008. Første delen av rapporten dekker utredningene i 2002/2003 for alternativene A1 og A2 som representerer en moderat opprustning av eksisterende Verma kraftverk Største forskjell i forhold til dagens situasjon (0-alternativ) er økt slukeevne, høyere inntaksdam og at et av alternativene vil slippe utløpsvann i Rauma nedenfor samløpet. Konsekvensene er vurdert å være negative, men små. Størst negativ konsekvens er knyttet til utslipp av utløpsvann nedstrøms et viktig gyte og oppvekstområde for laks ved Løkra. Del 2 i rapporten omfatter en utredning parallelt med del 1, men med mer omfattende planer for berørte elvestrekninger i både Verma og Rauma. Rauma med Verma er varig vernet mot kraftutbygging. Det er uklart hva dette vernet innebærer i detalj for nedre del av Verma der eksisterende kraftverk med regulering var etablert før vernet ble vedtatt. Del 3 omfatter en ny vurdering med spesiell vekt på biologisk mangfold og rødlistede arter knyttet til nye og reviderte opprustningsplaner. Planene ligger nær de opprinnelige planalternativene A1 og A 2, men det er også et alternativ som er en mellomting mellom disse. Konklusjonene er tilsvarende som de som ble trukket i del 1 av rapporten. En viktig biotop ved utløpet av Verma vurderes å bli lite berørt under forutsetning av at utløpstunneler ikke legges slik at skogsmark blir berørt. Nytt alternativ 6 som slipper vann umiddelbart nedstrøms samløpet mellom Verma og Rauma er klart bedre med hensyn til konsekvenser for fisk enn alternativ A2 og alternativ 4, men litt mer ugunstig enn alternativ A1 og alternativ 3.
Oppdragsgiver Norconsult AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no