Publikasjon

Tittel Friluftsliv i byen
Undertittel Aktiviteter, ønsker og holdninger blant innbyggere i Groruddalen
Forfattere Bjerke, T., Andersen, O., Berg , S.K. & Krange, O.
År 2006
Kilde NINA Rapport 191: 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
ISBN, ISSN 82-426-1750-7
Referat

I denne rapporten presenteres resultater fra et delprosjekt av prosjektet ”Down by the riverside”: Bybefolkningens holdninger og aktiviteter knyttet til natur og kulturminner som et kunnskapsgrunnlag for restaurering og forvaltning av elvelandskap. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Også Oslo kommune (Friluftsetaten), Høgskolen i Oslo (Førskolelærerutdanningen), og Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har seinere blitt med i prosjektet. Norges Forskningsråd (Landskap i endring), Oslo kommune (Friluftsetaten), og NVE har støttet prosjektet økonomisk. Hovedmålet med undersøkelsene er å identifisere bybefolkningens interesser for kulturminner, holdninger til og bruk av natur- og kulturlandskap, og hindringer for slik bruk langs Alnaelva i Oslo kommune. Resultatene skal være innspill til den fysiske og økologiske restaurering og forvaltning av området langs elva. Delmål 2 var å måle natur- og kulturminne-relaterte holdninger, preferanser og aktiviteter, samt kulturhistoriske interesser blant voksne i området. For å nå målet ble det foretatt en survey-undersøkelse blant folk i Groruddalen. Etter at 8252 telefonnumre var ringt hadde 3000 sagt seg ville til å besvare skjemaet. Da datainnsamlingen var ferdig hadde 1596 returnert ferdig utfylt skjema. Utvalget har mest sannsynlig vært utsatt for ganske sterke seleksjonseffekter. Det må taes forbehold om denne usikkerheten ved materialet nå estimatene vurderes. Folk med interesse for natur og friluftsliv er trolig overrepresentert. Det kan ha ført til at vi overestimereser den interessen for og kjennskapen til områdene langs Alna, som finnes blant innbyggerne i Groruddalen. Nedenfor følger en kort gjennomgang av noen hovedfunn: - Områdene langs Alnavassdraget er relativt lite besøkt. Svært få oppgir at de bruker konkret nevnte områder. Selv når det gjelder strekningen Alunsjøen til Groruddammen / Trondheimsveien som er mest brukt, svarer 60 prosent at de ikke har brukt området siste år. - Svært få er helt innaktive når det gjelder fotturer og sykkelturer. Den store gruppa av aktive er ganske differensiert med hensyn til hvilke aktivitetsarenaer de bruker. Grønne friområder og skogsområder er mest brukt, men bilveier i folks nærområde er også populære (Tabell 1). - Hver fjerde respondent opplyser at sterkt trafikkerte veier er med på å avgjøre bruker av grøntområdene. (Tabell 2) - Eldre over 65 år opplever oftere enn folk i yngre aldersklasser at barrierer som veier, avstand, dårlig atkomst, lite lyst, for dårlige stier, og utrygghet hindrer dem for mer bruk av grøntområder i nærområdet. (Tabell 2) - Når vi skiller mellom naturkvaliteter og kulturlige/sosiale kvaliteter ser vi at naturkvalitetene kommer høyest opp på folk ønskeliste over Alnaelvas utvikling. Eksempelvis svarer 72 prosent at de ville sette stor eller nokså stor pris på områder hvor de kan oppleve stillhet og ro. Bare 27 prosent sier det samme om ”At det finnes områder hvor det kan samles mange og det er mye aktivitet.” (Tabell 4) - Rundt 3 av 4 respondenter er positive til alle tiltak som kan gjøre grøntområdene langs elva ”mer egnet”. Det gjelder enten det handler om stier, rasteplasser, informasjonstavler (om naturen og om kulturminner), belysning brøyting eller søppelkasser. (Tabell 5) - Et stort flertall på 69 prosent har ingen mening om eksisterende skilting av kulturminner (Tabell 6). Samtidig mener 70 prosent at slikt skilting er viktig (Tabell 7). - Flertallet av informantene liker alt fra naturlig sti til gruslagte turveier. Asfalterte gang og sykkelstier er unntaket. 60 prosent oppgir at du ikke liker å gå turer på sånt underlag. (Tabell 8) - Vi spurte: Vil noen av tiltakene nedenfor ha betydning for din bruk av områdene langs Alnaelva? Et overordnet inntrykk fester seg etter gjennomgangen av dataene: Informantene er interesserte og aktive brukere av naturområder og kulturminner, men de har lite kjennskap til områdene langs Alna og planene for utviklingen av dem. Basert på våre data kan vi si at det finnes et stort, men foreløpig uforløst potensial for bruk av rekreasjonsområdene langs Alna.
Oppdragsgiver Norges forskningsråd.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no