Publikasjon

Tittel DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2000-2007
Undertittel
Forfattere Flagstad, Ø., Brøseth, H., Johansson , M., Wärdig , C. & Ellegren , H.
År 2008
Kilde NINA Rapport 369: 48 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1933-4
Referat

Denne rapporten består av tre hoveddeler. Først presenterer vi de viktigste resultatene fra materialet av jervekskrementer samlet inn i 2007 i Sør- og Midt-Norge. Deretter oppsummerer vi resultatene fra ekskrementinnsamlingen i Norge og Sverige siden starten i 2000. Vi fokuserer på utviklingen i bestandsstørrelse over tid og diskuterer eventuelle endringer i perioden. Vi undersøker også populasjonsstrukturen på hele Nordkalotten, og diskuterer graden av isolasjon i ulike deler av Skandinavia. Til slutt retter vi blikket framover og diskuterer hvilke muligheter vi har til gjøre den DNA-baserte overvåkingen av jerv enda mer informativ i årene framover. De fungerende prøvene samlet inn på norsk side i 2007 representerte 83 ulike individer. 62 av disse dyra ble påvist i Sør-Norge, dvs. fra Sør-Trøndelag og sørover. De resterende 21 ble funnet i Nord- Trøndelag. Av de 62 individene som ble identifisert fra Sør-Trøndelag og sørover var 42 tidligere kjente individer. Dette utgjør drøyt 2/3 av alle observerte individer i Sør-Norge. Hele 16 av de 21 påviste individene i Nord-Trøndelag var kjent fra før, som gir en enda høyere gjenfangstrate enn i Sør-Norge på drøyt 75 %. Ved fangst/gjenfangst-metodikk ble bestands-størrelsen i Sør-Norge estimert til 75 individer i 2007 (95 % CI: 64-86). Dette er en betydelig nedgang sammenlignet med et punktestimat på 95 individer for 2006. Vi ser også en tilsvarende nedgang fra bestandsestimatet basert på telling av aktive ynglehi. Samme mønster ser vi fra analyse av voksenoverlevelse av jerv i Sør-Norge. Mens overlevelsen er relativt stabil i perioden 2001-2006, faller den markant i 2007 – fra 82% til 59% for hunner og fra 79% til 55% for hanner. Denne betydelige reduksjonen i overlevelse er altså sammenfallende med den markante nedgangen i bestandsstørrelse i Sør-Norge i 2007. Vi viser videre at økt uttak av voksendyr fra bestanden i meget stor grad forklarer den reduserte overlevelsen. Etter hvert som data akkumulerer også i andre deler av Skandinavia, vil slike overlevelsesanalyser sammen med gode bestandsestimater bidra til at bestandsutviklingen kan følges meget tett, slik at for eksempel uttakskvotene raskt skal kunne justeres ved behov. I 2007 viste vi at jerv i Finnmark og delvis Troms var genetisk forskjellig fra jerv lengre sør i landsdelen. Dette mønsteret holder seg når vi analyserer alle jerver identifisert fra ekskrementinnsamlingen i Skandinavia 2000-2007. Den skandinaviske jervbestanden består således av tre delbestander, som hver har en distinkt genetisk sammensetning: (1) En sørvestlig delbestand av sørnorsk jerv vest for Østerdalen. (2) En stor østlig bestand av jerv øst og nord for Østerdalen. All svensk jerv, samt jerv fra Nordland og Nord-Trøndelag tilhører denne gruppen. (3) Jerv i Troms og Finnmark. Det bør i denne sammenhengen nevnes at den genetiske variasjonen i Troms og Finnmark er relativt lav sammenlignet med for eksempel variasjonen i jervtette områder i Sverige. Dette kan tyde på relativt lave bestandsstørrelser over tid lengst nord i landet. Vi vil i de kommende årene fortsette å fokusere på bestandsutvikling, overlevelse og utveksling av dyr mellom delbestander. For å øke vår forståelse av jervens bestandsdynamikk og genetiske struktur må det jobbes for å samle inn data som bedrer vår kunnskap om overlevelse og spredning av jervevalper. Videre ser vi at det i årene som kommer er behov for å øke vår kunnskap om den genetiske strukturen på jerv i Troms og Finnmark sett opp i mot tilgrensende områder i våre naboland, og da spesielt i Finland. Selve resultatene fra DNA-analysene vil suksessivt rapporteres i Rovbasen, og perspektivet på analysene vil være Skandinavisk snarere enn ensidig fokus mot enkeltbestander eller områder.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no