Publikasjon

Tittel Overvåking av palsmyr
Undertittel Førstegangsundersøkelse i Leirpullan, Sør-Trøndelag 2007
Forfattere Hofgaard, A.
År 2008
Kilde NINA Rapport 364: 35 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1928-0
Referat

Overvåking av palsmyr er et nasjonalt overvåkingsprosjekt initiert av Direktoratet for naturfor-valtning, med oppstart i 2004. Prosjektet omfatter i alt fem utvalgte overvåkningsområder fra Finnmark i nord til Dovre i sør. I denne rapporten presenteres resultater fra førstegangsunder-søkelse i Leirpullan, Sør-Trøndelag, som er det fjerde etablerte overvåkingsområdet innen pro-sjektet. Rapporten presenterer en kortfattet bakgrunn for behovet for overvåking av palsmyr; relevante klimadata for Leirpullan; overvåkingsmetoder; analyser av palsformasjoner, mark-slagsfordeling, teledybde og vegetasjonsfordeling. Leirpullan er et ca 0,1 km2 stort deltaområde med et tjuetall mineralpalser. Palsformasjonene med dammer og erosjonsområder ble analy-sert med hensyn til størrelse, teledybde og posisjon (GPS) ved bruk av individuelle registre-ringer og detaljanalyser langs ni permanente analyselinjer. Registreringene er grunnlag for rea-nalyser og for analyser av forandringer ved hjelp av flybilder. Resultatene fra linjeanalysene er presentert i tabeller og figurer som visualiserer småskalafordelingen av markslag (7 variabler), bunnsjikt (7 variabler), feltsjikt (5 variabler), busksjikt (1 variabel), teledybde samt frekvens av sprekker og palshøyde. Analyselinjene er fotodokumentert og posisjonsregistrert for framtidige reanalyser hvert femte år. En sammenligning med vitenskapelig dokumentasjon av palsområ-det i Leirpullan fra 1995 viser relativt beskjedne endringer over de 12 årene frem til 2007. Pals-størrelsen har økt i noen begrensede områder og minket i andre, og noen mindre palser er blitt helt borte. Telen lå dypere i 2007 sammenlignet med 1995, noe som trolig er forårsaket av for-skjeller i sommertemperatur. Neste analyse av området er planlagt til 2012.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no