Publikasjon

Tittel Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2008
Undertittel
Forfattere Brøseth, H. & Odden, J.
År 2008
Kilde NINA Rapport 384: 19 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1949-5
Referat

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr overvåker i dag bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge bl.a. gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). Årlig gjøres en beregning av minimum antall familiegrupper før jakt ut fra alle dokumenterte og antatt sikre observasjoner av familiegrupper (spor, synsobservasjoner og døde unger). Overvåking av gaupe i Norge er basert på en betydelig lokal medvirkning. Regist-reringene blir i all hovedsak gjort av lokale folk på snøføre og rapportert inn til Statens natur-oppsyn (SNO), hvor rovviltansvarlige i SNO foretar feltkontroller. Beregningene av minimum antall familiegrupper gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia. I denne rapporten presen-terer vi minimum antall familiegrupper og bestandsstørrelse for gaupe i Norge før jakt i 2008. Overvåkingsresultatene i 2008 vurderes opp i mot tilsvarende bestandsdata for gaupe i perio-den 1996-2007. På landsbasis har det vært en 3 % økning i antall familiegrupper av gaupe fra 2007 til 2008. Før jakt i 2008 var det registrert minimum 72-76 familiegrupper. Dette tilsvarer en beregnet mi-nimum totalbestand på 429-452 dyr. Det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ynglinger av gaupe, fastsatt av Stortinget i 2004, er også nådd i inneværende sesong. For å analysere bestandsutviklingen i minimum antall familiegrupper før jakt i ulike deler av landet i perioden 1996-2008 har vi tatt utgangspunkt i de åtte forvaltningsregionene som ble vedtatt av Stortinget i 2004. Antall familiegrupper har økt i regionene 2, 6 og 7, mens antallet har gått ned i region 1, 3, 4, 5 og 8 sammenlignet med 2007. For alle regionene, bortsett fra region 6, er det snakk om mindre endringer i antallet familiegrupper. I region 6 er det en økning på 8 familiegrupper sammenlignet med tallene for 2007.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no