Publikasjon

Tittel Skogregistreringer på utvalgte eiendommer i 12 fylker under ordningen med "frivillig vern" i 2006 og 2007
Undertittel
Forfattere Blindheim , T. (ed.), Abel , K., Bendiksen, E., Brandrud, T.E., Gaarder , G., Heggland , A., Hofton , T.H., Klepsland , J.T., Larsen , B.H., Reiso , S. & Røsok , Ø.
År 2008
Kilde NINA Rapport 354: 333 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1918-1
Referat

Norsk institutt for naturforskning (NINA), stiftelsen BioFokus og Asplan Viak har i 2006 og 2007 undersøkt 46 lokaliteter, på ca. 200 000 daa, i 12 fylker fra Nordland i nord til Vest-Agder i sør tilbudt for vern under ordningen ”Frivillig vern”. Metodikken bygger på en vurdering av områdenes verneverdi på bakgrunn av et sett med kriterier der skogstruktur, vegetasjon, nøkkelelementer og interessante arter, herunder rødlistearter, står sentralt. Metoden følger mal beskrevet av DN. Hvert enkelt kriterium er verdisatt etter en femdelt skala (fra ingen relevans til kriteriet godt oppfylt/meget godt utviklet/av stor verdi), mens den samlede verdien er vurdert etter en femdelt skala fra uten spesiell verneverdi til nasjonalt verdifullt og svært viktig. Bortsett fra Leiråa vest i Hedmark ble alle de undersøkte lokalitetene funnet å være verneverdige. De verneverdige lokalitetene dekker et areal på i underkant av 154 000 daa og fordeler seg på fylkene Østfold (5), Akershus (6), Hedmark (3), Oppland (6), Buskerud (6), Vestfold (1), Telemark (2), Aust-Agder (8), Vest-Agder (3), Sør-Trøndelag (1), Nord-Trøndelag (3) og Nordland (2). 13 av lokalitetene ligger i tilknytning til eksisterende verneområder. En av de verneverdige lokalitetene er karakterisert som nasjonalt verdifullt, svært viktig (****) (351 daa), seks som nasjonalt verdifulle (***) (15 186 daa), 30 som regionalt verdifulle (**) (116 956 daa) og 8 som lokalt verdifulle (*) (21 442 daa). Samlet areal er 153 935 daa. Det stor forskjell innen de 45 lokalitetene når det gjelder fordelingen av verdi innen de kriterier lokalitetene er vurdert etter. Kun kriteriene urørthet/påvirkning og arrondering får mer enn 2 stjerner i snitt. Variasjon og treslagsfordelingen får rett i underkant av to stjerner i snitt, mens lokalitetene generelt skorer lavere på kritierier knyttet til gammelskogselementer. Kriteriene rikhet og artsmangfold skorer i snitt 1,7 stjerner av tre mulige. Flere av de verneverdige lokalitetene inneholder areal som dekker generelle eller spesielle anbefalinger og prioriteringer. Mange områder dekker inn mangelen lavereliggende skog i boreonemoral og sørboreal sone. Og mange av de sørlige områdene har lokaliteter som dekker inn rike skogtyper (edellauvskog, rik sumpskog, høgstaudeskog, lågurtskog). Boreal naturskog og bekkekløfter er representert blant lokalitetene.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no