Publikasjon

Tittel Verdifulle naturtyper i Meløy kommune
Undertittel
Forfattere Strann, K.B., Bjerke, J.W., Frivoll , V. & Johnsen , T.V.
År 2008
Kilde NINA Rapport 345: 64 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1909-9
Referat

Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold innenfor sine ansvarsområder. Kartleggingsarbeidet følger metodikken som er gitt i fire håndbøker utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning. I dette prosjektet er det gjennomført kartlegging av naturtyper i Meløy basert på tilgjengelig litteratur. I tillegg kommer noe data basert på egne prosjekter. Rapporten gir først en kort innføring i bakgrunn, lovverk samt internasjonale forpliktelser for dette arbeidet. Deretter gis en kort beskrivelse av geografi og naturgrunnlag for Meløy kommune. Prosjektet har identifisert 33 verdisatte naturtypeområder som er avgrenset på kart. Av disse har tre områder fått A-verdi og 27 områder B-verdi. Ytterligere tre områder har fått C-verdi. Det er presentert kart for de naturtypene som var mulig å avgrense. Kartene er presentert i denne rapporten og i digital form. Opplysningene er lagt inn i databaseverktøyet Access. Samtlige UTM-referanser er presentert i kartdatum WGS84.
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Nordland.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no