Publikasjon

Tittel Undersøkelse av vegetasjon og forekomst av myrflangre (Epipactis palustris) på Haugerudmyra i Lier kommune
Undertittel
Forfattere Bratli , H. & Stabbetorp, O.E.
År 2008
Kilde NINA Rapport 397: 34 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1962-4
Referat

En lokalitet for myrflangre (Epipactis palustris), Haugerudmyra i Lier kommune, er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud. Oppdraget bestod i å vurdere status for myrflangre på lokaliteten, gi informasjon om naturtypene på stedet, og vurdere skjøtselstiltak for forekomsten. I tillegg ble det ønsket en kort vurdering av status for ekstremrik myr i Norge. Myrflangre vokser på lysåpne, svært fuktige og baserike steder (først og fremst ekstremrik myr, men også i rike dynetrau). Den er dokumentert fra 40-50 lokaliteter i Norge, hvorav ca. halv-parten regnes som utgått. Arten anses sterkt truet (EN) i rødlista. Forekomsten av myrflangre på Haugerudmyra ble første gang dokumentert i 1964. Ut fra dokumentasjon av bestands-status i 1978 og 1989 er det tydelig at myrflangrebestandens størrelse er betydelig redusert, men at den fremdeles er blant Norges største. Myra er i sterk gjenvoksning, og myrflangre er i 2008 konsentrert til tre åpne delarealer. Delpopulasjon 1 ligger ved ei lysløype som krysser myra. I 2008 ble det observert 64 blomstrende (i alt 398 enkeltblomster) og ca. 400 sterile skudd over et areal på ca. 125 m2. Vegetasjonen ble sommeren 2008 svært opptråkket, og alle de fertile skuddene ble brukket eller plukket før fruktsetting. I delpopulasjon 2 ble det kun funnet 12 sterile individer innenfor noen få m2. I delpopulasjon 3 ble det observert 2 blomstrende og ca. 500 sterile skudd innenfor et område på ca. 200 m2. Begge de fertile individene satte frukt. Forekomstene er innmålt med håndholdt GPS og registrert i digitale kart. Lokaliteten består av ekstremrik myr delvis omgitt av rik sumpskog. Myra er grøftet og antagelig tidligere benyttet til beite og/eller slått. Påvirkningen fra de eksisterende grøftene, samt eventuelt opphør av bruk av lokaliteten til beite/slått, gjør at myra er i suksesjon mot stadig sterkere skogspreg. Den er stort sett skogbevokst med furu, gran og ulike løvtrær. I de åpne områdene dominerer blåtopp (Molinia caerulea). I tillegg finnes et artsrikt utvalg av basekrevende karplanter og myrmoser. Grøftinga har også ført til senkning av overflaten på myra. I tillegg til myrflangre ble en rødlistet karplanteart, smalmarihånd (Dactylorhiza traunsteineri), funnet. Denne regnes som sårbar (VU), og den vokste sammen med myrflangre i del-populasjon 3. Bare et fåtall fertile individer ble observert. Lokaliteten ble registrert som svært viktig i Naturbase (lok. BN3615) i 1999. Det er foretatt en revisjon av naturtypelokaliteten. Avgrensningen er noe endret, og lokaliteten er delt i to: ekstremrik myr (svært viktig) og sumpskog (lokalt viktig). De nye naturtypelokalitetene er digitalisert, og reviderte beskrivelser til Naturbase er laget. Det foreligger ingen samlet oversikt over status for ekstrem rikmyr i Norge. Vegetasjonstypen er tidligere vurdert som sterkt til kritisk truet (EN/CR). Myr på baserik grunn er generelt sjeldent, og spesielt i lavlandet dekker naturtypen svært små arealer. Mange lokaliteter har forsvunnet eller er sterkt påvirket av grøfting i skog- eller jordbruksøyemed. Tidligere ble myr generelt, og rikmyr spesielt, brukt til slått og beite, og opphør av denne hevden fører også til gjengroing av lokalitetene. Ut fra dette mener vi at ekstremrik myr i lavlandet bør anses som kritisk truet. Som generelle forslag til skjøtselstiltak som kan bidra til opprettholdelse av naturtypen og forekomsten av myrflangre på lokaliteten, anbefales det å foreta en gradvis fjerning av gran, lauvtrær og busker rundt de eksisterende delpopulasjonene. I tillegg bør grøftene som drenerer myra tettes for å heve grunnvannstanden og derved redusere gjenvoksningshastigheten. Slått kan være et aktuelt skjøtselstiltak i framtida hvis rydding og grunnvannsheving i seg selv ikke gir tilfredsstillende bedring i bevaringsstatus.
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no