Publikasjon

Tittel Forholdet mellom fugler og vindmøller og andre lufthindringer
Undertittel En litteraturoversikt
Forfattere Nygård, T., Bevanger, K. & Reitan, O.
År 2008
Kilde NINA Rapport 413: 167 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1979-2
Referat

Rapporten er en trykt versjon av en nettbasert referansedatabase om forholdet mellom fugl og flaggermus og vindmøller, kraftledninger, tårn, bygninger og andre lufthindringer. Den er en database som blir jevnilig oppdatert, og som er tilgjengelig over nettet via EndNote Web. Referansedatabasen inneholder i skrivende stund 1224 referanser til litteratur som omhandler denne problematikken. Databasen blir stadig utvidet etter hvert som ny litteratur blir tilgjengelig. Basen kan brukes som søkeverktøy mot andre litteraturdatabaser så som ISI Web of knowledge, Biosis og lignende, avhengig av brukertilgang. . I denne trykte utgaven er referansene sortert tematisk, deretter på trykkeår og forfatter. Basen har fått navnet ”Birdwind”. og oppdateres og administreres av NINA. Basen er ment som er verktøy som gjør det lettere å finne fram til relevant litteratur innenfor disse raskt voksende temaene.
Oppdragsgiver Norges Vassdrag og energidirek.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no