Publikasjon

Tittel Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg
Undertittel Overvåking av vegetasjon og jord – grunnlagsundersøkelse 2008
Forfattere Aarrestad, P.A., Bakkestuen, V., Stabbetorp, O.E. & Wilmann, B.
År 2009
Kilde NINA Rapport 440: 30 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2006-4
Referat

Ormen Lange landanlegg på øya Gossa i Aukra kommune mottar ubehandlet gass og lett olje (kondensat) fra Ormen Lange-feltet i Norskehavet. Ved produksjon av salgsgass og kondensat slipper landanlegget ut CO, CO2, NOx, CH4, NMVOC (inklusive BTEX), SO2 og mindre mengder tungmetaller etter utslippstillatelse gitt av Statens forurensningstilsyn (SFT). Anlegget startet opp i 2007, og A/S Norske Shell er operatør. Utslipp av nitrogen og svovelholdige gasser kan generelt påvirke terrestriske økosystemer ved forsuring og gjødsling av jordsmonn og vegetasjon. Utslippene fra landanlegget er beregnet til å ligge under gjeldende kritiske tålegrenseverdier for terrestriske naturtyper, men tålegrenseverdiene i influensområdet ligger nær overskridelsestersklene. For å kunne dokumentere eventuelle effekter av utslipp til luft av forurensende stoffer, ble det i 2008 etablert en overvåking av vegetasjon og jord i influensområdet fra Ormen Lange landanlegg. Overvåkingen er planlagt videreført ved jevne intervall etter samme metoder som ble benyttet i 2008, med første gjenanalyse i 2010. Overvåkingsparametrenes nytteverdi vil bli fortløpende vurdert. Det ble opprettet to overvåkingsområder, ett med mulig relativt høy avsetning av nitrogen nord for anlegget innenfor Gule-Stavvikmyran naturreservat i Fræna kommune (lokalitet Gulmyran), og ett sør for landanlegget på øya Gossa (lokalitet Aukra) med noe lavere avsetninger. Avsetningene er estimert ved modelleringer utført ved Norsk institutt for luftforskning (NILU). Innen hvert område utføres det en integrert overvåking av vegetasjonens artssammensetning, plantevekst og kjemisk innhold av planter og jord i to atskilte vegetasjonstyper – næringsfattig, røsslyngdominert fukthei og nedbørmyr. Parametrene overvåkes innen avgrensede felter. Vegetasjonen overvåkes i permanent merkede ruter (0,5 m × 0,5 m), ti i hver vegetasjonstype på hver lokalitet, totalt 40 analyseruter. I hver rute registreres mengde av karplanter, moser og lav, samt vegetasjonssjiktenes dekning. Plantevekst måles i hvert område på 20 individer av dvergbjørk, røsslyng og furutorvmose. Heigråmose og furutorvmose analyseres for plantenæringsstoffer og tungmetallene kopper (Cu), kvikksølv (Hg), bly (Pb) og sink (Zn), fem prøver av hver art fra hver lokalitet. Ti jord-/torvprøver knyttet til hver av vegetasjonsanalysene, analyseres for pH, Kjeldahl-nitrogen, ekstraherbare kationer, utbyttingskapasitet og basemetning, totalt 20 prøver fra hver lokalitet. Tungmetallene Cu, Hg, Pb og Zn måles i humusprøver av gytje/dy, fem prøver fra hver lokalitet. Myrvann analyseres for plantenæringsstoffer og tungmetaller, fem prøver fra hver lokalitet. De kjemiske analysene av planter og jord utføres av Norsk institutt for skog og landskap og NILU. Resultatene fra grunnlagsundersøkelsen i 2008 viser at verdiene for de fleste overvåkingsparametrene er relativt like på de to lokalitetene og at de er representative for vegetasjon og jord i et næringsfattig miljø. Innhold av tungmetaller i jord, myrvann og planter er lavt. Mindre forskjeller mellom områdene kan skyldes forskjeller i lokal forurensing og tidligere bruk av arealene. Variasjonen i parametrene er imidlertid ikke større enn at de fleste parametrene med fordel kan gjenanalyseres etter samme metodikk i 2010. Deretter bør analysene gjentas hvert femte år. Lengdevekst av planter bør analyseres hvert år i forbindelse med vedlikehold av feltene.
Oppdragsgiver A/S Norske Shell.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no