Publikasjon

Tittel Fiskebiologiske undersøkelser i Sjusjøen i Ringsaker kommune
Undertittel Evaluering av gjeldende utsettingspålegg og forslag til aktuelle tiltak
Forfattere Johnsen, S.I., Museth, J. & Kraabøl, M.
År 2009
Kilde NINA Rapport 445: 24 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
ISBN, ISSN 978-82-426-2011-8
Referat

Fiskeutsettinger er et vanlig tiltak for å kompensere for reduserte gyte- og oppvekstområder i forbindelse med reguleringsinngrep. Sjusjøen har vært regulert siden 1954 og har et relativt komplekst fiskesamfunn bestående av abbor, gjedde, sik, ørekyt og ørret. Siden 1997 har Mesna Kraftselskap hatt pålegg om utsetting av 1000 tosomrige ørret. Antall og størrelseskategorier av settefisken har imidlertid variert noe. Det foreligger ikke nyere undersøkelser av fiskesamfunnet eller tilslaget av settefisken i Sjusjøen. Målsettingen med denne undersøkelsen har vært å gi oppdatert kunnskap om 1) Fiskesamfunnet i Sjusjøen og 2) Tilslaget av ørretutsettingene. Det ble prøvefisket i to perioder i 2008: 26.-27. juni og 21.-22. august. Det ble fisket med bunngarn i strandsona (utvidet Jensen-serie), nordiske bunngarn i dybdeintervallene 0-5 m og dypere enn 5 m og flytegarn fra 0-6 m dybde. For å kartlegge omfanget av naturlig rekruttering til ørretbestanden, ble det elfisket på 6 ulike stasjoner i Fjellelva. Det ble totalt fanget 499 fisk ved prøvefisket i juni og august 2008. Fangsten bestod av 380 abbor, 112 sik, 5 gjedder og 2 ørret. Abborbestanden vurderes som tett med relativt få individer > 20 cm (vekststagnasjon etter kjønnsmodning). Siken vokser godt fram til kjønnsmodning, men bestanden framstår som forgubbet med relativt liten årlig rekruttering. Kvaliteten på siken var imidlertid god. De 5 gjeddene som ble fanget hadde vokst relativt godt. Det ble fanget ei gjedde på 103 cm (13 år). Det ble kun fanget to ørreter under prøvefisket hvorav den ene var en settefisk som ble gjenfanget to dager etter utsetting. Situasjonen for ørreten i Sjusjøen kan derfor karakteriseres ved sviktende naturlig rekruttering til den fangbare delen av bestanden i innsjøen og dagens utsettinger bidrar derfor ikke til å kompensere for redusert naturlig rekruttering til ørretbestanden. Det ansees som svært sannsynlig at 1) bestandstørrelsen til gjedde og sik har økt og at 2) abborbestanden er minst like tett som før 1990. Konsekvensene av dette er trolig at både vill og utsatt ørret samlet sett møter sterkere næringskonkurranse fra sik, abbor og ørekyt i alle habitater i innsjøen og økt predasjonspress fra gjedde sammenlignet med tidligere. Registreringene av ung ørret i Fjellelva viste at tetthetene var lave, men på grunn av relativt store arealer i Fjellelva burde man forventet en viss rekruttering til bestanden i Sjusjøen. Det ble kun fanget én vill ørret på tre år og 20 cm under prøvefisket. Situasjonen i Sjusjøen synes derfor å være at svært få villfisk og settefisk av ørret overlever frem til fangbar størrelse. Det synes vanskelig å øke ørretbestanden i Sjusjøen gjennom fiskeutsettinger. For det første må ørreten være av en størrelse (trolig > 40 cm) som gjør at den unngår predasjon fra gjedde. Det er tvilsomt om det er et næringsoverskudd for ørret av denne størrelsen. En diett bestående av plankton, bunndyr og overflateinsekter vil, i konkurranse med ørekyt, abbor og sik, høyst sannsynelig ikke være tilstrekkelig for å opprettholde kvaliteten på stor ørret. Med dette som bakgrunn synes Sjusjøen å ha blitt et abbor- sik- og gjeddevann og bør trolig forvaltes deretter. Kvaliteten på siken er god, det er innslag av stor og attraktiv gjedde og abborbestanden kan høstes sommer og vinter. En utsetting av stor ørret (> 40 cm) vil trolig bli et rent ”put & take” fiske, med ingen eller marginal tilvekst til settefisken etter utsetting. Ved en annonsering av ørretutsettingene i forkant, vil imidlertid ørreten trolig raskt bli fisket opp.
Oppdragsgiver Mesna Kraftselskap DA (Eidsiva).

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no