Publikasjon

Tittel Smoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva
Undertittel
Forfattere Strand, R. & Finstad, B.
År 2008
Kilde NINA Rapport 366: 30 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1930-3
Referat

Smoltproduksjonsforsøkene ved settefiskanlegget i Talvik har pågått siden 1986. Det har vært gjennomført ulike forsøk med hensikt å undersøke produksjons- og utsettingsmetoder, utvandringsatferd, transportmetoder og stressnivå i forbindelse med utsettinger. De siste årene har vi lagt sterkere vekt på produksjonsbetingelsene i anlegget med formål å redusere skadegraden på fisken i anlegget. Resultatene fra forsøkene i Talvikanlegget har overføringsverdi til andre anlegg og vil kunne benyttes til å optimalisere smoltproduksjonen også andre steder. Skader på fisken i løpet av produksjonsperioden i anlegget har vært høy og er en av de viktigste faktorene vi har jobbet med de siste årene. Skadene på fiskenes finner ser ut til å være litt lavere på 2006-årgangen i forhold til tidligere. Mikrobiologiske undersøkelser har avdekket funn av en Clamydia bakterie, kalt ”Alta-clamydia” som er vist å føre til lokale gjelleforandringer hos fisk. Det er usikkert om denne kan være årsak til finneskadene observert på fisken i anlegget. Skadene på fisken kan være forårsaket av andre patogener som foreløpig ikke er påvist. Sjøvannstestene viste at 100 % av smolten var smoltifisert allerede i uke 23 og 25, og 5 – 10 % av smolten hadde sannsynligvis begynt å desmoltifisere i uke 27. Smoltgruppene satt ut i uke 26 og 27 hadde lik utvandringsandel og vandret raskere ut enn gruppene satt ut i uke 25. Gruppene satt ut i uke 26 hadde høyere utvandringsandel enn gruppene satt ut en uke tidligere. Laksesmolt viser stressresponser i form av økt nivå av kortisol i blodplasma ved håndtering og transport før utsetting. Kortisolnivået økte ikke i forbindelse med håving og opplasting, men økte betydelig i forbindelse med transport, både med bil og helikopter. Nivået gikk ikke tilbake etter en uke i hvilemerd, slik vi har sett tidligere. Gjenfangstene av smålaks i 2007 var lavere enn de har vært siden vi startet utsettingene. Gjenfangsratene for anleggsprodusert smolt utsatt i Altaelva, Halselva og vill merket smolt fra Halselva har alle meget lave gjenfangster, noe som kan tyde på at forholdene i havet kan være en viktig årsak. Det er rapportert lave smålaksfangster fra mange vassdrag i 2007.
Oppdragsgiver Statkraft Energi AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no