Publikasjon

Tittel Smoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva – 2006
Undertittel
Forfattere Strand, R. & Finstad, B.
År 2007
Kilde NINA Rapport 263: 29 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1825-2
Referat

Smoltproduksjonsforsøkene ved settefiskanlegget i Talvik har pågått siden 1986. Det har vært gjennomført ulike forsøk med hensikt å undersøke produksjons- og utsettingsmetoder, utvandringsatferd, transportmetoder og stressnivå i forbindelse med utsettinger. Forsøkene viste at det må settes mer ressurser inn på å finne årsaker til skader på fisken for å kunne redusere skadeomfanget under produksjonen. Resultatene fra forsøkene i Talvikanlegget har overføringsverdi til andre anlegg, og vil kunne benyttes til å optimalisere smoltproduksjonen også i andre tilfeller. Skader på fisken i løpet av produksjonsperioden i anlegget har vært høyt og er en av de viktigste faktorene vi har jobbet med de siste årene. Skadene på fiskens finner, spord og gjellelokk var på samme nivå som i 2002 - 2005. Mikrobiologiske undersøkelser har avdekket funn av en Clamydia bakterie som svekker blodtilførselen til fiskens finner. Vi vet enda ikke hvordan denne overføres og utvikles, men det jobbes med å utvikle analyseteknikker som er bedre i stand til å beskrive bakterien. Vi ville finne ut hvor store forskjellene er mellom ulike størrelsesgrupper innen ettårig smolt når det gjelder evnen til å smoltifisere. Større fisk regulerte bedre i sjøvann enn mindre fisk, men de to størrelsesgruppene smoltifiserte omtrent samtidig (uke 25). Stor smolt var på vei til å desmoltifisere i uke 27 som er tidspunktet for utsetting av forsøksgruppene i Altaelva. Alle individene i gruppen mellomstor fisk smoltifiserte, mens bare 80 % av stor fisk var smoltifisert. Det var ingen forskjell i andel smolt som vandret ut av smoltgruppene som ble satt ut i uke 25, 26 og 27. Smolten satt ut i begynnelsen av juli vandret også raskere ut enn smolten satt ut to uker tidligere. Disse resultatene er sammenfallende med forsøkene i 2002 - 2005. Laksesmolt viser stressresponser i form av økt nivå av klorid, kortisol og magnesium i blodplasma ved håndtering og transport før utsetting. I 2006 økte plasmakortisol og magnesium i forbindelse med håndtering og transport til Altaelva, og gikk litt tilbake etter en uke i hvilemerd i elva. Plasmakloridnivået endret seg ikke i forbindelse med håving og transport, men var lavere enn før forsøket etter hvile. Gjenfangstene i 2006 fra utsettingene i 2005 var høyere enn fra tidligere utsettinger, og det ble også registrert en høyere andel stor laks fra tidligere utsettinger. I 2006 var gjenfangstene for PIT- og Carlinmerket fisk like.
Oppdragsgiver Statkraft Energi AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no

NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema