Publikasjon

Tittel Spenningsoppgradering av eksisterende 66 kV kraftledning Risøyhamn – Sortland til 132 kV
Undertittel Konsekvensutredning, deltema naturmiljø
Forfattere Jacobsen, K.-O., Arnesen , G. & Johnsen , T.V.
År 2008
Kilde NINA Rapport 312: 49 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
ISBN, ISSN 978-82-426-1876-4
Referat

Andmyran Vindpark AS planlegger en vindpark sør for Andenes i Andøy kommune, og i denne forbindelse gjennomføres det en konsekvensutredning i forbindelse med prosjektering av en spenningsoppgradering av eksisterende 66 kV kraftledning til 132 kV mellom Risøyhamn og Sortland i Andøy og Sortland kommune. Den planlagte kraftledningen skal benytte eksisterende 66 kV kraftlinjetrasé med unntak av kryssing av Sortlandsundet og gjennom et byggefelt på Finneset. NINA fikk oppdraget med å lage en konsekvensutredning på naturmiljøet i forbindelse med tiltaket. Verdiene av naturmiljøet langs denne ca 37 km lange strekningen er hovedsakelig satt til midels. I Forfjorddalen er verdiene imidlertid store. Omfanget av det planlagte tiltaket er vurdert til noe over lite negativt for hele strekningen. Planene om en utskifting/oppgradering av den eksisterende 66 kV kraftlinjen til 132 kV vil derfor med de riktige hensynene ikke medføre til store negative konsekvenser. Dersom man mot formodning ikke tar hensynene til de viktigste avbøtende tiltakene vil konsekvensene kunne bli store negative. Da den eksisterende kraftlinjen er over 50 år må man regne med at fugle- og dyrelivet i området har gjennomgått en gradvis habituering (tilvenning) til denne. En ny kraftlinjetrasé i et nytt område vil i så måte kunne være mer negativt for naturmiljøet.
Oppdragsgiver Andmyran Vindpark.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no