Publikasjon

Tittel Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer
Undertittel Del 6 Sammenstilling av registreringene 2004-2007
Forfattere Framstad, E., Blindheim , T. & Hofton , T.H.
År 2009
Kilde NINA Rapport 392: 134 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
ISBN, ISSN 978-82-426-1957-0
Referat

I forbindelse med planene for skogvern på Statskog SFs arealer har BioFokus (tidligere Siste Sjanse), Miljøfaglig Utredning (MU), Norsk institutt for naturforskning (NINA), FORAN Sverige AB og Reidar Haugan utført naturfaglige registreringer på 330 områder i 12 fylker med et samlet undersøkelsesareal på anslagsvis 3 000 km2. Områdenes naturverdi er beskrevet, basert på et sett kriterier der skogstruktur, vegetasjon, nøkkelelementer og artsmangfold (herunder rødlistearter) er sentralt. Lokalitetenes naturverdi er bedømt etter en femdelt skala, fra uten registrerte naturverdier (-) til naturverdier på nasjonalt, svært viktig nivå (****). I alt ble det registrert naturverdier på minst lokalt nivå for 284 lokaliteter med et samlet avgrenset areal på 2 507 km2. Flest lokaliteter med registrerte naturverdier finnes i Hedmark (21), Oppland (30), Telemark (25), Sør-Trøndelag (22), Nord-Trøndelag (56), Nordland (66) og Troms (41). Disse lokalitetene har et samlet areal varierende fra 45 km2 i Telemark til 694 km2 i Nord-Trøndelag, med størst areal pr lokalitet for Hedmark (14,8 km2) og minst for Telemark (1,8 km2). Nordland har flest lokaliteter (18) og mest areal (283,7 km2) med naturverdi på minst nasjonalt nivå. Alle aktuelle fylker har minst én lokalitet med naturverdi på nasjonalt nivå. Lokalitetene med nasjonal verdi har større snittareal (13,9 km2) enn lokalitetene med lokal (6,9 km2) eller regional (7,7 km2) verdi. Lokalitetene har størst andel av arealet (49%) i høydelaget 300-600 m oh, mens 34% av arealet ligger over 600 m oh og bare 17% under 300 m oh. For lokalitetene med nasjonal verdi ligger hele 50% av arealet over 600 m oh. Tilsvarende ligger 80% av arealet i nordboreal og alpin vegetasjonssone, med bare 2% i sørboreal og boreonemoral sone. For lokalitetene med nasjonal verdi ligger 76% av arealet i nordboreal og alpin sone og 2,5% i sørboreal og boreonemoral sone. Lokalitene er i hovedsak skogdekt (59% av arealet), med betydelig innslag av myr (13%) og lavalpin vegetasjon (22%). Av skogdekt areal utgjør barskog 63% (fordelt på granskog 27% og furuskog 36%), mens fjellbjørkeskog og annen boreal lauvskog utgjør 33%. Ulike rike eller spesielle skogtyper dekker nesten 14% av skogdekt areal, der bjørkeskog med høgstauder utgjør ca halvparten. Det er registrert i alt 952 kjerneområder med et samlet areal på 232 km2. Det er flest (48%) kjerneområder med verdi viktig (B). Svært viktige områder (A) dekker imidlertid 42% av områdenes areal. De fleste kjerneområdene er forholdsvis små (49% <100daa), men A-områdene er størst i snitt. Naturtypen gammel barskog dekker 68% av kjerneområdenes areal (herav gammel furuskog 51% og gammel granskog 46%). Ellers dekker bjørkeskog med høgstauder 12% og kalkskog 6,5%. Det er registrert over 11 000 funn av i alt 254 rødlistearter i lokaliteter med naturverdier; herav er 7 arter kritisk truet (CR), 27 arter sterkt truet (EN), 70 arter sårbare (VU) og 136 arter nær truet (NT). Det er funnet flest rødlistearter av vedboende sopp (80), markboende sopp (57) og lav (47). Rødlisteartene er ujamnt fordelt på lokalitetene; 77% av artene er registrert på <6 lokaliteter. Lokaliteter med nasjonal naturverdi har også høyere andel av de mest truete rødlisteartene, med 29,5% av alle registrerte CR-, EN- og VU-arter. Vel halvparten av lokalitetene bidrar til middels eller god dekning av identifiserte mangler ved skogvernet. 55% av lokalitetene bidrar med dekning av rike skogtyper, mens 30% inneholder skog med urskogspreg/naturlig dynamikk og 25% inneholder viktige forekomster av rødlistearter. For øvrig dekker lokalitetene godt skognaturen i indre og høyereliggende deler av Troms, Nordland og Nord- Trøndelag, samt i deler av Sør-Trøndelag, nordøstre Hedmark og nordre Oppland.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no