Publikasjon

Tittel Vannføring og hekking hos fossekall
Undertittel
Forfattere Walseng, B. & Jerstad , K.
År 2009
Kilde NINA Rapport 453: 26 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
ISBN, ISSN 978-82-426-2021-7
Referat

Utgangspunktet for rapporten var å undersøke om det er mulig å benytte vannføringsdata sammen med data på forekomst og hekkesuksess for å kunne prediktere en ”minstevannfø-ring” for at fossekallen (Cinclus cinclus) skal hekke. Prosjektet har basert seg på fossekalldata fra Lyngdalsvassdraget i Vest-Agder der bestanden har vært undersøkt siden 1975 og overvå-ket siden 1978. I overvåkingen er registrert alle hekkende par, individbestemt alle hekkefugler og unger, samt registrert hekkesuksess på de drøyt 150 hekkelokalitetene. Det ble fokusert på hekkeperioden med vurdering av følgende forhold; i) Beregne hekkesuksess i forhold til reir-nedbørfeltenes størrelse. ii) Hvordan vil lav vannføring oppleves visuelt ved reirplassen? iii) Se på enkeltår om hvorvidt det er sammenheng mellom lengre perioder med liten vannføring og evt hekking/hekkesuksess. iv) Teste forskjellige variabler, herunder vannføring, opp mot be-standsvariasjoner mellom år. Det viste seg vanskelig å komme med en generell konklusjon først og fremst på grunn av at redusert vannføring visuelt vil gi seg høyst forskjellig utslag av-hengig av bekkens utforming. Overføringsverdien fra det som skjer ved en hekkelokalitet med naturlig liten vannføring og til situasjonen i en større elv gitt samme vannføring er liten. En ge-neralisering med hensyn til hvor stor vannføring som kreves for at fossekallen skal hekke, er derfor svært vanskelig. Hver hekkelokalitet som blir berørt bør vurderes individuelt.
Oppdragsgiver NVE.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no