Publikasjon

Tittel Åborsnes industriområde
Undertittel Konsekvensutredning, deltema naturmiljø
Forfattere Jacobsen, K.-O. & Tømmervik, H.
År 2006
Kilde NINA Rapport 192: 24 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
ISBN, ISSN 82-426-1752-X
Referat

Det er behov for nye industriarealer i nærområdet til Tromsø. Flere ulike interessenter har vært på banen med forespørsler til Karlsøy kommune om mulighet til å etablere seg i kommunen. Karlsøy kommune har derfor besluttet å starte planprosess for å kunne tilby Åborsnes som industriområde med havn. NINA har fått i oppdrag fra Myklebust AS å vurdere konsekvensene på naturmiljøet. De botaniske undersøkelsene viser at størsteparten av planområdet består av vidt utbredte natur- og vegetasjonstyper med svært få registrerte arter som er sjeldne på lokalt eller større nivå. Potensialet for sjeldne arter vurderes i tillegg å være begrenset. Områdets samlede botaniske verdi vurderes til liten. Det er registrert med sikkerhet 26 fuglearter og 8 pattedyrarter i planområdet. Av de registrerte artene er det kun havørn og oter som er rødlistet, men ingen av dem hekker/yngler innenfor planområdet. Dette er ikke et særlig høyt antall arter eller rødlistearter. Samlet vurderes faunaen i området å være av liten verdi. Vi vurderer den samlete naturverdien av hele planområdet til å være av liten (lokal) verdi. Inngrepets omfang på naturmiljøet vurderes som stort negativt. Tiltaket vil imidlertid ha liten negativ konsekvens på det samlede naturmiljøet. Det er gitt forslag til avbøtende tiltak som vil kunne minske de negative konsekvensene noe.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no