Publikasjon

Tittel The reintroduction of the Eurasian beaver Castor fiber to Wales : an ecological feasibility study
Undertittel
Forfattere Halley, D.J., Jones , A.C.L., Chesworth , S., Hall , C., Gow , D., Parry , R.J. & Walsh , J.
År 2009
Kilde NINA Rapport 457: 66 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2026-2
Referat

Denne rapporten diskuterer den biologiske gjennomførlighet av gjeninnføringen av den Eura-siatiske bever Castor fiber til Wales. Arten er en av de mest vidt gjeninnført arter i den Euro-peiske faunaen, og mye opplysning er tilgjengelig om metodikk, framgang, og effektene av gjeninnføringer. I det fleste av Europa lever beveren i menneskedominerte kulturlandskaper, og er forvaltet som et element av dette landskapet. Denne vurderingen behandler gjennomførlighet primært i den-ne lys, det vil si, som gjeninnføringen av en tidligere tilstedsværende element til det walisiske kulturlandskapet. Likevel, mens den berører saker som ønskelighet og forvaltning som hen-siktsmessig i konteksten, den dreier seg ikke primært på disse emner men, heller, er tilsiktet som en del av basisen som brukes i videre overveielse av disse emner. En gjennomgang av den omfattende litteratur på bever gjeninnføringsøkologi viser at beverbe-stand sprer seg raskt gjennom et vassdrag, men bare sakte (og med tilpasset forvaltning be-holdelig) mellom vassdrag. Dette innebærer at gjeninnføringer skal vuderes på et hele vass-drags målestokk. Følgelig, etter opplæring og erfaring i beverøkologi på bakken, feltarbeidere med nær bekjentskap på elvene i Wales gjennomført en vurdering av landet og identifisert seks vassdrag for mer detaljert undersøkelser: Glaslyn, Dee, Rheidol, Teifi, Eastern Cleddau, og Western Cleddau. Undersøkelse av disse vassdrag indikerer at all, med mulig unntak av Glaslynvassdraget, kan støtte levedyktige bestand av bever av ulike størrelse. Estimerte bestandstørrelser på hver vassdrag, sannsynlig utbredelsen på vassdraget, og økologiske faktorer som den sannsynlig nivå av oppdemningsaktiviteter, som er nær knyttet til strømegenskaper, er diskuterte. Gjeninnføringen av beveren til Wales er biologisk gjennomførbart og blir teknisk sett uproble-matisk å oppnå. I landskapene dominerte av menneskeaktiviteter, erfaringen fra Europa viser at den menneskelige elementet er langt det mest innflytelsesrik i bestemmelse av den praktis-ke gjennomførlighet av et program. Biologien av bevergjeninnføringer er meget godt forstod og kurset av bestandsutvikling på et vassdrag, og dens økologiske effekter, kan forutsies med ri-melig sikkerhet. Det er den (menneskelige) sosiale aspekter av gjeninnføringer som typisk trenger det meste oppmerksomhet, forsiktighet, og omtanke.
Oppdragsgiver Wildlife Trusts Wales.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no