Publikasjon

Tittel Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland
Undertittel Forprosjekt naturmiljø
Forfattere Erikstad, L., Hagen, D., Evju, M. & Bakkestuen, V.
År 2009
Kilde NINA Rapport 506: 44 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
ISBN, ISSN 978-82-426-2078-1
Referat

Småkraft er en fellesbetegnelse på kraft fra kraftverk mindre enn 10 MW, oftest uten behov for reguleringsmagasin. Interessen for utvikling og utbygging av småskala kraftverk har hatt en sterk økning de senere årene. Småkraft blir markedsført som grønn og miljøvennlig energisatsing, i hovedsak begrunnet med at det produseres kraft som ikke medfører utslipp av klimagasser. Til tross for at dette regnes som grønn energi, er det ikke tvil om at utvikling av småkraft medfører tekniske inngrep, og dermed har effekt på naturen i influensområdet. I en del områder er det stor tetthet av foreslåtte prosjekter, slik at mulige effekter må vurderes på større geografisk skala enn hvert enkelt prosjekt isolert. Rapporten omfatter en analyse av hvordan mulige prosjekter kan tenkes å påvirke naturmiljøet. Analysen tar utgangspunkt i en definert småkraftressurs som omfatter 1432 objekter fordelt over hele Nordland. Disse er analysert i forhold til et utvalg av modellerte naturtyper som vi regner med har særlig betydning for naturmiljøet ved utbygging av småkraftverk. Dette gjelder bekkekløfter, bratte elveløp samt bratte dalsider, særlig nordvendte dalsider med skog. Det er lagt hovedvekt på å analysere summen av virkninger på lokale naturverdier og om disse virkningene kan ventes å påvirke naturkarakteren lokalt og regionalt. Virkningen på naturverdier av regional og nasjonal karakter forutsettes løst i hvert enkelt tilfelle etter nasjonale retningslinjer. Arbeidet har hatt karakter av metodeutvikling. Vurderingene av sumvirkninger er beskrevet som en metode i fem faser: Arbeidet har hatt karakter av metodeutvikling. Vurderingene av sumvirkninger er beskrevet som en metode i fem faser: • Analyse av hva som er viktig (scoping) • Verdi og sårbarhetsanalyse • Påvirkningspotensial lokalt og regionalt av en serie med mulige prosjekter • Vurdering av avbøtende tiltak • Vurdering av viktige vurderingshensyn som bør inkluderes i saksbehandlingen av kommende enkeltsaker Utbygging av småkraft i Nordland omfatter naturtyper som er viktige for Nordlands naturkarakter. Mange berørte naturtyper er imidlertid tallrike og ved en hensynsfull utbygging er det ikke grunn for en generell bekymring om regionale sumvirkninger. Størst potensial for negativ påvirkning av naturkarakteren er knyttet til muligheten for omfattende sideinngrep (veier, nedgravde vannrør etc.) i urørte dal- og fjordsider. Større oppmerksomhet på avbøtende tiltak og alternative tekniske løsninger er viktig for å unngå dette.
Oppdragsgiver Nordland Fylkeskommune.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no