Publikasjon

Tittel Elvemusling i Hunnselva - forsøk med infeksjon av muslinglarver på ulike ørretstammer
Undertittel
Forfattere Larsen, B.M.
År 2009
Kilde NINA Rapport 509: 24 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2081-1
Referat

En vurdering av fire ulike ørretstammer (Hunnselv, Tisleifjord, Tunhovd og Hunder) og deres egnethet som vertsfisk for larvene til elvemuslingen i Hunnselva viste reelle forskjeller mellom stammene. En subjektiv rangering av ørret-stammene etter tre ulike kriterier (utvikling i preva-lens, utvikling i intensitet og vekst hos muslinglarvene) viste at ørret fra Tisleifjord kom best ut i alle kategorier. Overraskende nok var ørret fra Hunnselva dårligst egnet. Antall muslinglarver på infiserte Hunnselv-ørret (infeksjonsintensiteten) ble redusert med ca 50 % fra kontrollene en-tre uker etter infeksjon sammenlignet med fire-åtte uker etter infeksjon, og prevalensen (andel av ørretungene som var infisert) ble redusert med 30 %. Dette gjorde at de stedegne ørretungene kom dårligst ut av de fire ulike ørret-stammene. Tisleifjord-ørret hadde i utgangspunktet en relativt høy infeksjon av muslinglarver en-tre uker etter infeksjon, og beholdt dette antallet også etter fire-åtte uker. Det var heller ingen nedgang i prevalens, og all Tisleifjord-ørret var fortsatt infisert etter åtte uker. Hunder-ørret hadde en noe mer variabel infeksjon, og det var en reduksjon i antall larver på ca 20 % fra kontrollene en-tre uker etter infeksjon sammenlignet med fire-åtte uker etter infeksjon, og prevalensen ble redusert med 5 %. Tunhovd-ørret hadde i utgangspunktet den laveste infeksjonen, men det var ingen reduksjon fra kontrollene en-tre uker etter infeksjon sammenlignet med fire-åtte uker etter infeksjon. Pre-valensen derimot ble redusert med 30 %. Ett av flere fiskeforsterkende tiltak i Hunnselva er utsetting av ørretunger. Resultatet av infek-sjonsforsøket i Hunnselva høsten 2008 tilsier at det ikke er likegyldig hvilken ørretstamme som velges for å ivareta en optimal rekruttering hos elvemusling.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no