Publikasjon

Tittel Økonomiske konsekvenser for edelkrepsfisket ved innførsel av signalkreps, krepsepest og vasspest
Undertittel
Forfattere Johnsen, S.I., Dervo, B.K. & Lein , K.
År 2009
Kilde NINA Rapport 318: 35 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
ISBN, ISSN 978-82-426-1882-5
Referat

Denne rapporten omhandler noen økonomiske aspekter ved edelkrepsefisket i Norge, med hovudvekt på de lokaløkonomiske konsekvenser ved innførsel av signalkreps, krepsepest og vasspest. De økonomiske effektene er primært er knyttet til effekter og ringvirkninger for lokalsamfunn som ligger i tilknytning til krepseressursen (lokaløkonomiske effekter). Som bakgrunn for de lokaløkonomiske beregningene ble det estimert/anslått at: • Forbruk pr døgn ligger på 100 kr for krepsekort og 200 kr for andre varer og tjenester, til sammen 300 kr pr døgn per fisker • Antall fiskere totalt pr år ligger på ca 1 500 • Fiskeinnsatsen per fisker varierer mellom 4 til 9 døgn • Dagens avkastning av kreps varierer mellom 8 og 13 tonn, med et gjennomsnitt på ca 11 tonn pr år Med bakgrunn i beregninger/vurderinger vedrørende krepsefiske og fangst (se over) er det beregnet at lokal omsetning for krepsefisket i Norge blir: • 1,8 - 4 mill pr år i lokalt konsum (krepsefiskernes forbruk) • 0,9 - 1,5 mill pr år i grunneieres salg av kreps • 3,8 - 7,7 mill pr år i total lokal omsetning, inkl ringvirkninger Med bakgrunn i historiske data og ovennevnte beregninger er det estimert at introduksjonen av krepsepest og signalkreps til nå har ført til en årlig reduksjon i total lokal produksjonsverdi på ca 1,2-2,1 millioner kr. I et verst tenkelig tilfelle , dvs. at krepsepest (signalkreps) introduseres i alle vann vil videre tap tilsvare totalverdien i dagens edelkrepsefiske (3,8 – 7,7 mill pr år). Når det gjelder økonomiske effekter på edelkrepsfisket som følge av introduksjon av vasspest er dette gjort på bakgrunn av erfaringer i Steinsfjorden. Effekten på edelkrepsfisket er imidlertid avhengig av i hvilken grad vasspesten etablerer seg. I et verst tenkelig tilfelle vil vasspesten kunne medføre et årlig tap i total omsetning, inkl. ringvirkninger på 1,9 – 3,85 millioner kr. Det forutsettes da at antall krepsefiskere reduseres proporsjonalt med reduksjonen i avkastningen. Krepsens utbredelsesområde er hovedsakelig konsentrert til de sørøstlige deler av landet, og antall gode krepselokaliteter er relativt få. I tillegg er det av beskatningshensyn en begrenset fiskeperiode. Dette fører til at antall personer som er involvert i krepsefisket og avkastningen er relativt beskjeden. Som en følge av dette vil de lokaløkonomiske verdiene knyttet til edelkrepsfisket bli relativt beskjedne sammenlignet med verdier f. eks knyttet til laksefisket. Imidlertid er det ingen annen ferskvannsart i Norge som oppnår tilsvarende priser per kilo (førstehåndsverdi ca 350 kr). Det er behov for ytterligere undersøkelser om den totale økonomiske verdien av edelkrepsen i Norge skal kunne fastslås. Trolig er ikkebruksverdiene (bevaringsverdien) langt større enn de lokaløkonomiske verdiene.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no