Publikasjon

Tittel Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2008-2009
Undertittel
Forfattere Endrestøl, A., Bengtson , R. & Hanssen, O.
År 2009
Kilde NINA Rapport 523: 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
ISBN, ISSN 978-82-426-2095-5
Referat

Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av våre mest sjeldne dagsommerfugler. Den er rødlistet som sterkt truet (EN), fordi man har sett en kraftig tilbakegang i artens utbredelsesområde i Norge. Årsakene til denne tilbakegangen er sammensatte, men endret arealbruk i strandsonen er sannsynligvis den viktigste. Kjente historiske lokaliteter og enkelte andre potensielle lokaliteter for klippeblåvinge er undersøkt i 2008-2009. De ulike lokalitetene er beskrevet og resultatene av undersøkelsene er oppsummert. Viktige erfaringer fra kartleggingsarbeidet vedrørende artens biologi og økologi er også nevnt. Resultatene er basert på kartlegging utført av NINA på oppdrag fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i Østfold. Klippeblåvinge (imagines, larver og egg) er kun funnet i Halden (Torpbukta) og Tvedestrand (Krokvåg). Dette viser at den antatte tilbakegangen i Norge er reell, og at populasjonsstørrelsen til arten i Norge sett under ett er svært lav, og at den dermed også er ekstra utsatt for en ytterligere reduksjon. Spesielt usikker er situasjonen for populasjonen i Tvedestrand, gitt resultatet i forhold til kartleggingsinnsats. En videre oppfølging av arten, samt bevaring av og skjøtsel på de aktuelle lokalitetene er påkrevd for å bedre kunne sikre artens overlevelse i Norge.
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Østfold.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no