Publikasjon

Tittel Konfliktar mellom vilt og luftfart
Undertittel -samling av eksisterande kunnskap i EndNote Web litteraturbase
Forfattere Veiberg, V., Nygård, T., Hamre , Ø. & Follestad, A.
År 2009
Kilde NINA Rapport 532: 146 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2107-8
Referat

Konfliktar mellom vilt og luftfart er eit aktuelt tema både i samband med flytryggleik og i sam-band med kva konsekvensar luftfartsaktivitet kan påføre dyre- og fugleliv. På oppdrag frå Mil-jøavdelinga ved Oslo Lufthavn, er det utarbeidd ein referansebase i EndNote Web over norske, svenske og engelskspråklege arbeid med relevans for dette feltet. EndNote Web er eit gratis og nettbasert referansebaseprogram, som kan nyttast til å bygge opp og vedlikehalde referan-sebasar som er tilgjengelege for andre brukarar over internett. I dag inneheld den aktuelle ba-sen 632 referansar.
Oppdragsgiver Oslo Lufthavn AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no