Publikasjon

Tittel Dønnesfjord vindpark, Hasvik kommune
Undertittel Konsekvensutredning, deltema naturmiljø
Forfattere Jacobsen, K.-O., Borg , L. & Johnsen , T.V.
År 2010
Kilde NINA Rapport 541: 37 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
ISBN, ISSN 978-82-426-2116-0
Referat

Vindkraft Nord gjennomfører en konsekvensutredning i forbindelse med planer om å etablere en vindpark med fire turbiner i Dønnesfjord i Hasvik kommune i Finnmark. Norsk institutt for naturforskning (NINA), fikk i oppgave å vurdere konsekvensene på det biologiske mangfoldet i planområdet. Lotta Borg ble brukt som underleverandør for tema vegetasjon. Det er ikke registrert noen rødlistede karplanter i planområdet. Det er registrert henholdsvis åtte og en rødlistet fugle- og pattedyrart i plan- og influensområdet. Området under ett hadde middels verdi og konsekvensene ble vurdert fra liten til middels negativ for driftsfasen, og middels for anleggsfasen. Det er gitt forslag til avbøtende tiltak som vil kunne minske de negative konsekvensene noe.
Oppdragsgiver Vindkraft Nord.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no