Publikasjon

Tittel Standardiserte ørretfangster som hjelpemiddel for å vurdere økologiske effekter av vannstands-reguleringer i innsjøer
Undertittel
Forfattere Helland, I.P., Ugedal, O., Finstad, A.G. & Sandlund, O.T.
År 2010
Kilde NINA Rapport 560: 23 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2136-8
Referat

Denne rapporten evaluerer hvorvidt standardiserte ørretfangster fra prøvefiske kan brukes som indikator på økologiske effekter av hydromorfologiske endringer i reguleringsmagasiner. Ved å sammenlikne ørretbestander i 365 innsjøer ønsket vi svar på om det er forskjeller i ørretbe-standen mellom reguleringsmagasiner og uregulerte innsjøer. Videre ville vi undersøke om disse eventuelle forskjellene kan relateres til graden av vannstandsreguleringer. I forbindelse med implementering av EUs Vanndirektiv i Norge arbeides det med klassifisering av alle vann-forekomster i henhold til deres økologiske tilstand. Dersom det finnes en sammenheng mellom ørretbestandens tilstand og graden av vannstandsregulering ville dette kunne bidra til utfor-mingen av enkle målbare parametre som forteller om den økologiske statusen i innsjøer som følge av hydromorfologiske endringer. De første analysene ga indikasjoner på at det var signi-fikant lavere biomasse i reguleringsmagasiner enn i uregulerte innsjøer, men for å kunne vur-dere effekten av regulering er det nødvendig å kontrollere for andre biotiske og abiotiske fakto-rer som forventes å påvirke ørretbestandens størrelse. Derfor ble variabler som innsjøens are-al og omkrets, tilstedeværelse av andre fiskearter, ørretutsettinger og klimatiske forhold (mid-deltemperatur juli og antall dager med snødekke) inkludert i analysene. Resultatene viser at verken ørretbiomasse, antall ørret fanget per innsats eller størrelse ved kjønnsmodning kan forklares ved hjelp av vannstandsregulering alene. Det som tilsynelatende så ut til å være en negativ effekt av regulering på bestandstørrelsen hos ørret, viste seg å be-stå av mer komplekse interaksjoner, der andre biotiske og abiotiske parametre har sterkere innvirkning på produksjonen av ørret i en innsjø. Særlig er det effekten av konkurranse fra and-re arter og innsjøens areal som best beskriver ørretbestandens størrelse. Ørretbiomassen er større i vann der ørret er eneste fiskeart. Videre er ørretbiomassen relativt sett mindre i store innsjøer enn i små. Det er også en viss effekt av klimatiske forhold. Sammenliknet med disse faktorene har regulering eller forskjellen på høyeste og laveste regulerte vannstand ingen be-tydelig effekt på ørretfangst per innsats. Rapporten foreslår variabler som bør inkluderes i fremtidige undersøkelser for å få bedre informasjon om tilstanden til ørretbestander, slik at ef-fektene av regulering kan evalueres på en bedre måte.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Norges forskningsråd, Norges vassdrags- og energidirektorat.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no