Publikasjon

Tittel Utvikling av metodikk for arealrepresentativ overvåking av utvalgte invertebratgrupper. Pilotprosjekt Naturindeks for Norge
Undertittel
Forfattere Åström, S., Gjershaug, J.O., Certain, G. & Ødegaard, F.
År 2010
Kilde NINA Rapport 555: 50 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2131-3
Referat

Naturindeks for Norge skal bidra til å måle om Norge når sine internasjonale forpliktelser om å stanse tapet av biologisk mangfold. For at en naturindeks skal avspeile det biologiske mangfoldet er det nødvendig å inkludere data på terrestriske invertebrater. Hensikten med dette prosjektet var å utvikle metodikk for arealrepresentativ overvåking av utvalgte terrestriske invertebratgrupper gjennom et pilotprosjekt med tanke på levering av data til Naturindeks. Det har blitt tatt utgangspunkt i grupper som er enkle å registrere, er sårbare for miljøendringer og representerer ulike økologiske funksjoner. Dagaktive sommerfugler og humler er viktige grupper i denne sammenheng både som planteetere og pollinatorer, mens edderkopper er representanter for predatorene. Pilotprosjektet er begrenset til fylkene Østfold og Vestfold, og til naturtyper som faller innenfor åpen mark i lavlandet. Til sammen er 18 Lucas-flater (landsdekkende rutenettverk med 18 km avstand mellom rutene) blitt undersøkt for disse utvalgte gruppene, 6 flater i Vestfold og 12 flater i Østfold. Hver flate er 1,5*1,5 km. Ved hvert hjørne ble fem transekter á 50 m lagt ut. Naturtypene ved transektene kan deles inn i åpen gressmark, åpen skogsmark og våtmark. Gjennom inventeringene ble sommerfugler og humler bestemt til art. Blomsterdekke ble også registrert hver gang i hvert transekt. Inventeringene ble gjentatt tre ganger i løpet av sommeren for å fange opp forskjellige arters fenologi, nemlig andre halvdel av mai, juni og juli. Fallfeller ble benyttet til å fange edder-kopper på fire flater. Med tanke på det totale artssamfunn som finnes i Østfold og Vestfold ble det registrert et rela-tivt stort antall av de arter som er mulig å påvise gjennom det nettverk og den tilfeldige innsam-lingsmetode som ble brukt i prosjektet. I Østfold og Vestfold er det totale artstilfanget litt mer enn 70 dagaktive sommerfuglarter og 20 humlearter, hvorav 47 arter sommerfugler og 14 arter humler ble registrert i dette studiet. Overvåking av vanlige arter er viktig blant annet for tidlig å kunne detektere populasjonsned-ganger. Ordinasjonsanalysene indikerer at vi i hovedsak har registrert vanlige, habitatgenerelle arter der naturtypene i liten grad forklarer hvor artene ble funnet. Noen få sommerfuglarter ble nesten utelukkende funnet i åpen skogsmark og våtmark, men ellers synes det som at alle stu-derte grupper ble registrert i større antall i åpen gressmark. Når det gjelder fylkene ble det re-gistrert flere individer av sommerfugler og humler, og for sommerfugler også flere arter, i Øst-fold enn i Vestfold. Dette kan delvis forklares av at en større andel av transektene i Østfold var beliggende i åpen gressmark enn i Vestfold, men også fordi fylkene har forskjellig artstilfang. Av de tre periodene var slutten av juni og slutten av juli de individrikeste for både sommerfugler og humler. For sommerfugler er det tydelig at flere arter er knyttet til de to siste periodene samt at det er stor utskiftning av arter mellom periodene. Hos humler er det kjønn (kaste), og ikke ulik fenologi hos forskjellige arter (som hos sommerfugler) som forklarer toppene i individantall, da humlearbeidere ble funnet i høyere grad i slutten av juni og juli. Det ble funnet en positiv sammenheng mellom antall individer av sommerfugler og humler og blomsterdekke. Det at mange sommerfugler og humler synes å foretrekke åpen gressmark framfor åpen skogsmark og våtmark kan forklares med at blomsterdekket var høyere i åpen gressmark. Vi har benyttet metodikk som kan videreutvikles, blant annet med tanke på utvalg av naturty-per, design og inventering. På bakgrunn av erfaringer fra pilotstudiet vurderer vi å ikke inklude-re edderkopper i en fremtidlig overvåking av invertebrater til Naturindeks pga stort ressursbe-hov knyttet til artsbestemmelse. Til tross at forklaringsgradene i de multivariate analysene med naturtyper var lave, er det for sommerfugler likevel grunn til å fortsette å klassifisere de åpne naturtypene ved transektene til åpen gressmark, åpen skogsmark og våtmark. Det kan imidlertid vurderes i hvilken grad man skal inkludere indeks for humler i åpen skogsmark og våtmark. Ellers er registreringsopplegget i pilotprosjektets vurdert som formålstjenlig. Ulike arter vil respondere forskjellig på ulike påvirkninger og endringer i landskapet. Artssam-mensetningen av invertebrater reflekterer således arealenes tilstand. Vi har derfor laget ”for-ventningssamfunn” for hvilke arter av sommerfugler og humler man forventer å finne i fylkene og i de undersøkte naturtypene. Hvordan disse forventningssamfunn kan brukes som referan-severdier for sommerfugler og humler som indikatorer i Naturindeks trenger fremdeles å testes og utvikles. Erfaringene med pilotprosjektet har alt i alt vært positive med tanke på mulighetene for å bruke sommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks. Tanken er at prosjektet kan utvides til nasjonal skala med påbygging av moduler for andre naturtyper. En slik utvidelse vil innebære opplegg for betydelig involvering av frivillige, og en eventuell fortsettelse innebærer at det må utvikles et system for organisering og opplæring av frivillige.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no