Publikasjon

Tittel Fjellrev i Norge 2009
Undertittel Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev
Forfattere Eide, N.E., Flagstad, Ø., Andersen, R. & Landa, A.
År 2010
Kilde NINA Rapport 519: 43 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2091-0
Referat

Gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev kontrolleres kjente fjellrevlokaliteter årlig. Hi med registrert aktivitet av fjellrev, og hi i nærheten av hi med aktivitet, blir prioritert for kontroll. Ved kontroll registreres aktivitet og yngling (både fjellrev og rødrev). Funn av ferske ekskrementer, hår eller annet egnet biologisk materiale blir samlet inn for DNA-analyse med tanke på art (fjellrev eller rødrev), haplotype (for å sjekke eventuell farmrevopprinnelse) og individidentifikasjon. Av 814 hi registrert under ”fjellrevmodulen” i ROVBASE 3.0 er 599 fjellrevhi. De øvrige er rødrevhi eller usikre med hensyn til opprinnelse. I 2009 ble det utført 708 kontroller på i alt 364 ulike hi (noen hi ble kontrollert flere ganger). Det ble ikke dokumentert ynglinger av fjellrev i Norge i 2009. Dette henger sammen med det markerte bunnåret for smågnagerne. Årets resultater bekrefter med tydelighet fjellrevens avhengighet av tilgang til smågnagere for å få fram valper. Der det er satt ut fjellrevvalper fra avlsprogrammet, er det registrert betydelig aktivitet av fjellrev ved hiene både vinter og sommer. Fast tilhold av fjellrev ved utsettingslokaliteter i Snøhetta synes lovende mht at utsetting fra avlsprosjektet kan bidra til egen rekruttering til fjellrevbestanden i dette området. Der hvor det er satt opp fôringsautomater i Nordland er det jevnt over mer aktivitet enn ved hi der det ikke er foring. Det er også betydelig aktivitet av fjellrev ved hiene på Varangerhalvøya i Finnmark, hvor det gjøres forsøk med å begrense rødrevbestanden for å lette konkurransetrykket på fjellreven. Fra DNA-analysene observerte vi færre voksne fjellrever i 2009 sammenliknet med 2008. Av totalt 50 ulike individer som ble identifisert, var 43 fra Blåfjell/Lierne og nordover. Dette er 11 individer mindre enn det som ble identifisert i dette området i 2008. Det er vanskelig å knytte disse tallene direkte til fjellrevbestandens størrelse i et bunnår, men det er ikke usannsynlig at dødeligheten på voksne dyr kan øke noe i år med så mager tilgang på smågangere som i 2009. På den annen side vil fjellreven bruke hilokalitetene noe mindre og kanskje også markere disse i mindre grad. Dette kan trolig gi betydelig mindre utvalg av prøver, i og med at innsamling av prøvematerialet i praksis konsentreres til hilokalitetene. Vi kan derfor ikke konkludere med at det har vært en reell bestandsreduksjon. Rekrutteringen inn i bestanden fra ynglinger i 2008, var trolig lik null i de aller fleste fjellområder. Et unntak var Varangerhalvøya, hvor vi har påvist tre rever som høyst sannsynlig var født i 2008. Av de 7 fjellrevene som ble identifisert syd for Blåfjell/Lierne ble 1 funnet i Sylane og 6 funnet på Snøhetta. Av de 6 på Snøhetta hadde 5 opprinnelse fra avlsprogrammet. Vi fant bare igjen 9 av totalt 85 valper som er satt ut i fra avlsprogrammet for fjellrev i årene 2006, 2007, 2008. Hovedårsaken til dette er mest sannsynlig at prøveinnsamlingen ikke har vært like intensiv som i de andre fjellområdene lenger nord, men det ser også ut til at vi har lavere suksess på DNA analysen på skitprøver som innholder mye rester av fôr fra fôrautomatene. Resultatene fra overvåkingsprogrammet bekrefter at det finnes voksne individer som kan respondere på gnagerbestanden, både i de tradisjonelt stabile fjellrevområdene, men også i de ulike tiltaksområdene.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no