Publikasjon

Tittel ALTER-Net, a long-term biodiversity, ecosystem and awareness research network
Undertittel Year 6
Forfattere Van Dijk, J., Ulvund, K.R., Terrasson , D., De Blust , G., Sier , A., Braat , L., Kanka , R., Mirtl , M., Török , K., Furman , E., Kertész , M. & Stadler , J.
År 2010
Kilde NINA Rapport 569: 78 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2146-7
Referat

Perioden med tilskudd fra EU til drift av ALTER-Net ble avsluttet i april 2009. Imidlertid valgte 22 av de 24 partnerinstituttene å opprettholde og videreutvikle ALTER-Net som et ”Network of Excellence” for forskning på biodiversitet. Norges forskningsråd og Direktora-tet for naturforvaltning gav tilskudd til drift av nettverket, og NINA overtok sekretariatet for ALTER-Net våren 2009. Sekretariatet koordinerer nettverkets aktiviteter og består av to 50%-stillinger som hhv koordinator og visekoordinator. Det sjette året for ALTER-Net har vært et overgangsår hvor ALTER-Net har vært nødt til å tilpasse aktiviteten fra full finansiell støtte fra EU til en drift hvor partnerinstituttene selv bi-drar økonomisk og med arbeidstimer. ALTER-Net er avhengig av å vise tilleggsverdien som ligger i nettverket, herunder nytteverdien av partnernes bidrag til nettverks aktiviteter. Nettverkets hovedaktiviteter omfatter Common Research Programme, Communication & Knowledge Transfer, Common Training Programme, Data Sharing Policy, Long Term Eco-logical Research - LTER, LifeWatch, InterDisciplinary Research - IDR og Multi-Site Expe-riment. I løpet av ALTER-Net’s sjette år har et utkast til Common Research Programme blitt godk-jent av ALTER-Net’s Council og vil heretter bli utarbeidet i mer detalj og bli implementert i ALTER-Net i året som kommer. En ny versjon av News and Views (http://newsandviews.ceh.ac.uk/) har blitt lansert som et verktøy for kommunikasjon rundt biodiversitetsspørsmål. Et formelt partnerskap mellom ALTER-Net og Ecsite (Europas nettverk av vitenskapssentre og musea) har kommet i stand gjennom dannelsen av en ny tematisk gruppe innenfor Ecsite; the Nature Group. ALTER-Net er representert i Ecsite ved CEH og har også et sete i styringsgruppen Nature group. Websiden til ALTER-Net (www.alter-net.info) er oppdatert og viser nå ALTER-Net’s ho-vedaktiviteter. Det er forventet at arbeidet med Data Sharing Policy, LifeWatch og IDR får synlige resultater i året som kommer. En policy for deling av data vil bli presentert for ALTER-Net’s Council for godkjenning og implementering. Det arbeides også med en ek-sempelstudie på datautveksling i en LifeWatch kontekst. IDR prosjektet på overvåking av økosystemtjenester skal fullføres med publikasjoner og en internasjonal workshop i 2010. LTER er en viktig drivkraft for ALTER-Net’s nettverk, og to store EU søknader er sendt inn med dominans av LTER/ALTER-Net partnere. Flere ALTER-Net partnere har også bidratt i forbedringen av LTER’s InfoBase. Også i 2009 ble det arrangert sommerskole i regi av ALTER-Net. Arrangementet var en stor suksess. 26 PhD-stipendiater og postdoc studenter deltok på sommerskolen. Storpar-ten av deltakerne var fra Europa, men det var også deltakere fra Asia, Afrika, USA og Australia. Deltakerne fikk blant annet en innføring i ALTER-Net’s forskning på biodiversitet og økosystemtjenester, og de erfarte også nytteverdien av ALTER-Net gjennom egen nettverksbygging med unge forskere fra andre land. Deltakerne vil fungere som globale ambassadører for ALTER-Net i resten av sin karriere. Sommerskolen involverer mange ALTER-Net partnere, og sammen med Multi-Site eksperimentet er dette konkrete og synli-ge produkter som viser tilleggsverdien av ALTER-Net. Den samlede aktiviteten i ALTER-Net med over 29 pågående samarbeidsprosjekter og 6 nye felles søknader i tillegg til 34 publikasjoner med to eller flere ALTER-Net partnere, viser at fundamentet for nettverket er på plass og at nettverket fungerer. Ved sluttføringen av dette dokumentet mottok sekretariatet opplysninger om at to forskningssøknader EXPEER1 og KNEU2 fikk 14 av 15 ved evaluering av prosjektet. Det er derfor sannsynlig at begge prosjektene er sikret økonomisk støtte. Bruken av arbeidstimer til nettverksaktiviteter viser at partnerinstituttene investerer i nettverket og er aktivt involvert i å nå målene som er satt for ALTER-Net. 1 EXPEER tar sikte på å oppgradere og koble sammen både eksperimentell og observervasjonsba-sert forskning samt studiesteder som benyttes til langsiktig forskning på terrestriske økosystemer. Det overordnede målet for prosjektet er å forbedre kvaliteten på fasilitetene og bringe sammen de to viktigste forskningsmiljøene på terrestriske økosystemer i Europa gjennom å forbedre og sikre integrert og oppdatert infrastruktur for forskning. Dette vil muliggjøre tverrfaglig forskning på hvor-dan økosystemer funksjon og tjenester endrer seg ved påvirkning fra globale endringer. 2 Det overordnede målet med KNEU prosjektet er å utvikle en anbefalt design for et vitenskaplig biodiversitets Nettverk for Kunnskap (NoK) for å informere politikere og beslutningstakere og bidra med kunnskap i beslutningsprosessen. Nettverket skal være åpent, gjennomsiktig, fleksibelt, likt tilgjengelig for alle, uavhengig, basert på vitenskap og kunnskap og ha en robust struktur. Nettver-ket vil utvikle koblinger til relevante klienter som kan støtte opp under den kontaktflaten mellom vi-tenskap og samfunn både i Europa og ellers.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no