Publikasjon

Tittel Prosedyre ved funn eller mistanke om introduksjon av signalkreps
Undertittel Iverksetting av tiltak og eventuell friskmelding av lokalitet
Forfattere Johnsen, S.I., Vrålstad , T. & Sandodden , R.
År 2010
Kilde NINA Rapport 572: 18 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
ISBN, ISSN 978-82-426-2149-8
Referat

Siste års funn av krepsepestbærende signalkreps i Dammane i Brevik, Haldenvassdraget og på Ostøya i Bærum, viser at ulovlig introdusert signalkreps er mer utbredt i Norge enn tidligere antatt, og at vi kan forvente flere funn i årene som kommer. Mattilsynet har utarbeidet en bekjempelsesplan for krepsepest, men denne planen omhandler ikke tiltak for å begrense spredning eller utrydde bestander av signalkreps. Med bakgrunn i et ønske fra ”Arbeidsgruppen for ferskvannskreps” er det derfor utarbeidet en prosedyre for håndtering av nye funn eller mistanke om introdusert signalkreps. Prosedyren innebefatter scenariene: • Funn av signalkreps • Mistanke om introdusert signalkreps basert på utbrudd av krepsepest • Mistanke om introdusert signalkreps basert på kvalifiserte rykter / annen informasjon Under hvert av disse scenariene er det gitt et forslag til trinnvis fremgangsmåte (relaterte prosedyrer) for raskest mulig å kunne iverksette tiltak for å begrense videre spredning av signalkreps og krepsepest. I de tilfeller hvor det iverksettes tiltak for å utrydde signalkrepsbestanden er det også gitt et forslag til friskmeldingsprosedyre.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no