Publikasjon

Tittel Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2010
Undertittel
Forfattere Brøseth, H., Tovmo, M. & Odden, J.
År 2010
Kilde NINA Rapport 587: 19 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2164-1
Referat

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr overvåker i dag bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge bl.a. gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). Årlig gjøres en beregning av minimum antall familiegrupper før jakt ut fra alle dokumenterte og antatt sikre observasjoner av familiegrupper (spor, synsobservasjoner og døde unger). Overvåking av gaupe i Norge er basert på en betydelig lokal medvirkning. Regist-reringene blir i all hovedsak gjort av lokalt personell på snøføre og rapportert inn til Statens na-turoppsyn (SNO), hvor rovviltansvarlige i SNO foretar feltkontroller. Beregningene av minimum antall familiegrupper gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia. I denne rapporten presen-terer vi minimum antall familiegrupper og bestandsstørrelse for gaupe i Norge før jakt i 2010. Overvåkingsresultatene i 2010 vurderes opp i mot tilsvarende bestandsdata for gaupe i perio-den 1996–2009. I 2010 er det estimert 75–80 familiegrupper på landsbasis, som tilsvarer en bestand på 441–470 dyr i Norge. Dette er estimatet på bestandsstørrelsen før kvotejakta i 2010 og før repro-duksjonssesongen. Etter fem år med gradvis økning i antall familiegrupper av gaupe på landsbasis ser vi i år en reduksjon i størrelsesorden 7–13% i antall familiegrupper før jakt sammenlignet med fjoråret, noe som tilsvarer en 8–16% nedgang i bestandsstørrelsen av gaupe i Norge. Nedgangen i an-tall familiegrupper er størst i region 6 og 7 (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland) hvor det til sammen er 37% færre familiegrupper før jaktstart i 2010 sammenlig-net med fjoråret (fra 41 til 26 familiegrupper). Sett i lys av at det under jakta i år ble felt til sam-men 29 voksne hunngauper (>1 år) i disse to regionene, må man forvente en ytterligere reduk-sjon i bestanden før jakta i 2011. I region 8 (Troms og Finnmark) ble det registrert 15 ulike familiegrupper av gaupe før jakta i 2010, en økning på 6 familiegrupper i forhold til 2009. Det ble ikke felt noen voksne hunngau-per under årets jakt i region 8, og således kan man forvente en ytterligere økning i bestanden før jakta i 2011 i denne regionen. Det nasjonale bestandsmålet fastsatt av Stortinget i 2004 på 65 årlige ynglinger av gaupe er nådd i inneværende sesong med totalt 80 påviste familiegrupper før jakt i 2010. Alle de sju for-valtningsregionene med vedtatte bestandsmål ligger på eller over målet for antall familiegrup-per av gaupe. Under jakta i 2010 ble det felt i alt 134 gauper i Norge, hvorav 49 voksne hunn-gauper. Vi må tilbake til siste halvdel av 1800-tallet for å finne høyere fellingstall av gaupe i Norge. Med det høye uttaket under jakta i 2010 forventes en nedgang i bestanden på landsba-sis før jakt i 2011 sammenlignet med 2010.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no