Publikasjon

Tittel Kartlegging av jordboende sopp med vekt på rødlistearter i utvalgte verneområder i Telemark 2009
Undertittel Kalkområdet i Bamble-Porsgrunn, samt Jomfruland, Kragerø
Forfattere Brandrud, T.E.
År 2010
Kilde NINA Rapport 593: 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
ISBN, ISSN 978-82-426-2170-2
Referat

Det er foretatt registreringer av jordboende sopp med vekt på rødlistearter i 5 verneområder i Telemark i 2009. Fire av verneområdene ligger i kalkområdet i Grenland, og er vernet i hovedsak på grunn av kalkfuruskog: Røsskleiva naturreservat (NR), Nustad NR, Hellås NR og Langøya landskapsvernområde (LVO). I tillegg er kartlegging foretatt i tørrenger og hasseleikelunder i Jomfruland LVO, Kragerø. Det ble totalt funnet 38 jordboende rødlistearter i de 5 verneområdene i 2009, hvorav de fleste var nye for lokalitetene. I alt 15 rødlistearter var nye for kalkområdet i Grenland som helhet. Det ble funnet 5 nye arter for Norge; alle er kandidater til den reviderte rødlista. En av disse artene er trolig ny for vitenskapen. Omtrent halvparten av rødlisteartene i kalkområdet ble funnet i kalkfuru(gran)skog og halvparten i små forekomster av kalklindehasselskog. Til sammen er det nå registrert mer enn 100 jordboende rødlistesopper i kalkområdet i Grenland. Kalkområdet i Grenland, sammen med tilsvarende i Oslo-Asker, framstår som det aller rikeste området for jordboende rødlistesopper i Norge pga. sin unike samling av hotspot-habitater på kalk. På samme måte peker Røsskleiva NR seg ut som en av de nasjonalt rikeste hotspotlokalitetene for dette elementet. Røsskleiva NR skilte seg ut med klart flest rødlistearter (25 funnet i 2009). Til sammen er det pr. i dag registrert 28 rødlistearter her. Lokaliteten er imidlertid langt fra fullstendig kartlagt, og anslås i virkeligheten å huse 40-50 jordboende rødlistearter. Hovedårsaken til den ekstreme ansamlingen av rødlistearter er nok at reservatet huser sopprike forekomster både av kalkfuruskog og kalklindeskog, som er av våre viktigste hotspot-habitater for jordboende sopp. Nustad NR har ikke rike forekomster av kalklindeskog, men skiller seg ut ved forekomst av en del sjeldne kalkgranskogsarter, og totalt 10 rødlistearter registrert (13 til sammen med tidligere funn). Hellås NR (9 rødlistearter) og Langøya LVO (6 rødlistearter + 5 tidligere = totalt 11 RL-arter) skiller seg ut med dominans av mer bredspektrede kalkarter, som delvis synes mest knyttet til åpen kalkfuruskog og tørrenger, og det anbefales derfor skjøtsel med beite, slått og/eller rydding av deler av disse områdene. Inventaret av rødlistearter i Jomfruland LVO skilte seg markert fra de andre verneområdene (kun en art felles). Her ble det registrert 11 rødlistede jordboende sopparter i 2009 (inkl. arter registrert av SABIMA). Til sammen er det med dette registrert 23 rødlistede, jordboende sopparter i Jomfruland LVO (30 på hele øya). Av disse er 8 hassel-eikelundsarter, mens resten er knyttet til sandtørrenger/naturbeitemarker. Jomfruland LVO framstår som den klart rikeste lokaliteten i Telemark for naturbeitemark/ tørrengsopper. Tørrengsartene på Jomfruland er helt avhengig av beite, og hele soppelementet er begunstiget av at dagens hevd opprettholdes.
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Telemark.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no