Publikasjon

Tittel Ferdsel og bruk av Rondane
Undertittel Etterundersøkelse blant besøkende sommeren 2009
Forfattere Andersen, O. & Gundersen, V.
År 2010
Kilde NINA Rapport 599: 39 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
ISBN, ISSN 978-82-426-2176-4
Referat

Rapporten beskriver resultatene fra en oppfølgende studie blant besøkende i Rondane og Dovre nasjonalparker og tilgrensende områder sommeren 2009. Denne oppfølgende studien ble gjennomført våren 2010. Av totalt 5574 personer som registrerte seg sommeren 2009, hadde 2560 notert e-post adressen sin og vi sendte spørreundersøkelsen på e-post til disse. Vi fikk 1075 svar, hvilket gir en svarprosent på 42,6 %. Svarandelen vurderes å være representativt for målpopulasjonen. Femtiseks prosent av de utenlandske besøkende var førstegangsbesøkende til Rondane, mens halvparten av de norske besøkende var dette. De fleste besøkende var på dagstur eller flerdagers overnatting i private hytter, turisthytter eller hotell. Både norske og utenlandske besøkende benytter Rondane mest i barmarkssesongen. Flesteparten gikk fotturer, og 44 % gikk på toppturer, begge typer vandring foregikk langs merka stier. Hver femte besøkende syklet i området. Det mest besøkte området var Spranget- Rondvassbu. Det er fortsatt mer vanlig at de besøkende har med seg kart, fremfor GPS. Dette gjelder hele året, både for norske og utenlandske besøkende. Ni av ti norske besøkende kjente til at det var villrein i området, mens 3 av 4 utenlandske besøkende visste dette, men bare hver femte besøkende observerte villrein under besøket i 2009. De fleste besøkende søkte informasjon om området i forkant av turen, henholdsvis 60 % og 78 % for norske og utenlandske besøkende. De vanligste informasjonskildene var hjemmesiden på internett, håndbøker og via venner. Mer enn 90 % rapporterte at de fikk tak i den informasjonen de trengte i forkant av turen. Synet på forskjellige ferdselsrestriksjoner synes å være vanskeligere å forholde seg til, da svaralternativet ”vet ikke” ble hyppig brukt for alle alternativene. Den mest foretrukne informasjon og tilrettelegging i nasjonalparken var god skilting og merking av stier. De besøkende var tilfreds med tilretteleggingene, service og rekreasjonsmulighetene i Rondane. Utsagnet ”de er lett å finne områder der en kan være for seg selv” fikk høyest verdi blant de tolv utsagnene om tilretteleggingene og rekreasjonsmulighetene i Rondane. Blant utenlandske besøkende var det mest negative utsagnet, blant åtte utsagn knyttet til beskrivelsen av et ”idealområde” at ”du møter mange andre mennesker under turen”. Dette utsagnet ble rangert som det nest mest negative blant nordmenn. Det mest negative utsagnet blant nordmenn var ”det er tilrettelagte campingområder med toalett, bålring, ved og søppeldunker”. Det eneste utsagnet utenlandske besøkende var signifikant mer positive til enn nordmenn var ”du kan gå i timevis uten å treffe andre mennesker”.
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Oppland.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no