Publikasjon

Tittel Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2010
Undertittel
Forfattere Brøseth, H., Tovmo, M. & Andersen, R.
År 2010
Kilde NINA Rapport 614: 22 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2192-4
Referat

I år ble det påvist 66 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Dette er en økning på 13 ynglinger i forhold til i fjor. Ser vi på det nasjonale bestandsestimatet basert på minimum antall ynglinger i de tre siste år så er det en økning fra 330 voksendyr i 2009 til 362 i 2010. Alle rovviltregionene med fastsatt nasjonalt bestandsmål for regionen ligger over bestandsmå-let i forhold til antall ynglinger av jerv. Utviklingen av antall ynglinger i de ulike rovviltregionene viser at det er i region 5 og 8 vi ser de største endringene. I disse regionene er det en økning på hhv. fem og fire ynglinger. De andre regionene har en økning eller reduksjon på to ynglinger i forhold til fjoråret. Det nasjonale bestandsestimatet basert på minimum antall ynglinger de tre siste årene viser en økning på 32 individer; fra 330 dyr i fjor til 362 i år. I region 7 er det i år 13 ynglinger, og treårs-snittet for antall ynglinger i regionen ligger nå over bestandsmålet for første gang siden 2007. Bestandsestimatet for region 7 indikerer også en økning; fra 53 dyr i fjor til 66 i år.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no