Publikasjon

Tittel Aktiviteter, holdninger og motiver blant jegere og fiskere i NJFF
Undertittel
Forfattere Andersen, O., Dervo, B.K. & Kaltenborn, B.P.
År 2010
Kilde NINA Rapport 612: 27 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
ISBN, ISSN 978-82-426-2190-0
Referat

Det har vært en betydelig økning i NJFFs medlemsmasse i løpet av de siste tjue årene. Selv om dataene fra medlemsundersøkelsen i 1992 og undersøkelsene i 2007 og 2008 bare delvis er sammenlignbare, ser det ut til at det er en tendens mot økende spesialisering i jakt og fiske-feltet blant en større del av foreningens medlemmer. Aktivitet målt i form av antall dager nyttet til dette per år har holdt seg relativt stabilt både for jakt og fiske siden 1991, men en stor andel trener og forbereder seg mer til sesongen enn tidligere. Naturopplevelse er fortsatt det viktigste motivet for å jakte. Sosialt samvær ble rangert som det minst viktige motivet ved jakt i 1992, mens dette er et langt viktigere motiv nå. Både venner og familie fortsetter å være sentrale re-lasjoner både i forhold til rekruttering og aktivitetsdeltagelse blant mer erfarne utøvere. Når det gjelder NJFFs virksomhet er medlemmene mest fornøyd med hovedorganisasjonen og admi-nistrasjonen og minst fornøyd med fylkeslagenes virksomhet.
Oppdragsgiver NJFF.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no